Zapytanie Cenowe -Drukarki
Data dodania: Luty 22, 2018r.

                                          Zielona Góra, dnia 22.02.2018r.

 

Zapytanie Cenowe – Ofertowe
o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 tys. złotych na usługi/dostawy/roboty budowlane*

 

 1. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (zwany dalej ZLOP), ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pod nazwą: Urządzenia wielofunkcyjne dla projektu ,,Lepsze Jutro”
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia:12 marzec 2018 rok.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1. ma być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty / poczty elektronicznej /osobiście
  2. cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
  3. winna obejmować całość zamówienia.
 4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. Wypełniony formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru,
  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
  2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie
   z przepisami ustawy od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.02.2018r. (liczy się data wpłynięcia) za pośrednictwem poczty/posłańca na adres ZLOP/osobiście do siedziby ZLOP, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra/za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie opisaną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, Zamawiającego i Nazwą zadania (dotyczy ofert składanych osobiście/pocztą/za pośrednictwem posłańca).

 1. Unieważnienie postępowania. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:
  1. Nie złożono żadnej oferty,
  2. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie.
  3. Zamawiający o unieważnieniu zawiadomi niezwłocznie wykonawcę.
 2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest p. Maciej Rosiński 68 452 72 71, adres e-mail zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com
 3. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej umowy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadomienia pozostałych Oferentów.

 1. Załączniki:
Aktualności
Trampolina