Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej przy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.      Ustawa – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o  zatrudnieniu socjalnym – Dz. U. 2003r. Nr 122, poz.1143 z późniejszymi zmianami;

2.      KIS – należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej w Zielonej Górze, zwany dalej Klubem;

3.      Prezes – należy przez to rozumieć Prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze;

4.      Lider – należy przez to rozumieć Lidera Klubu Integracji Społecznej;

5.      Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach organizowanych w Klubie Integracji Społecznej;

6.      Statut – należy przez to rozumieć Statut Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych;

7.      Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej.

§ 3

1.      Siedzibą KIS jest siedziba Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17;

2.       Terenem działania KIS jest Miasto Zielona Góra i Powiat Zielonogórski,

3.      Nadzór nad Klubem sprawuje Prezes;

4.      Osobą odpowiedzialną za działanie Klubu jest Lider.

§ 4

Klub Integracji Społecznej działa i realizuje zadania wynikające z:

1.      Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Nr 122, poz.1143 z późn. zm.);

2.      Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn.  zm.);

3.      Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. 2004 r. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.);

4.      Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2002 Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.);

5.      Statutu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze;

6.      Niniejszego regulaminu.

Rozdział 2
CELE DZIAŁANIA, ZADANIA I FORMY PRACY KLUBU

§ 5

1.      Celem Klubu jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację i reintegracje społeczną oraz zawodową.

2.      Do Klubu należy realizowanie zadań, w szczególności:

2.1.      Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;

2.2.      Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;

2.3.      Prowadzenie poradnictwa zawodowo – psychologicznego;

2.4.      Organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;

2.5.      Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;

2.6.      Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach;

2.7.      Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania
się po rynku pracy;

2.8.      Rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;

2.9.      Przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczestników zajęć;

2.10.  Kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;

2.11.  Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających
z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.

3.      Do form pracy Klubu zalicza się:

3.1.      Grupy samopomocowe;

3.2.      Grupy wsparcia;

3.3.      Grupy terapeutyczne;

3.4.      Poradnictwo;

3.5.      Doradztwo;

3.6.      Szkolenia;

3.7.      Warsztaty;

3.8.      Wolontariat.

Rozdział 3
ORGANIZACJA KLUBU

§ 6

1.      Klub funkcjonuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.oo do 19.oo, jednak w zależności od realizowanych zadań dostosowuje się funkcjonowanie w innych godzinach, odpowiadających potrzebom Uczestników.

§ 7

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zatrudnia się w Klubie:

–          Lidera Klubu;

–          Specjalistów (doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, psychologa, terapeutę).

§ 8

1.      Pracą Klubu kieruje lider, którego wyznacza Prezes.

2.      Do zadań lidera w Klubie należy w szczególności:

2.1.      Prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu;

2.2.      Koordynowanie bieżącej działalności Klubu;

2.3.      Współpraca z partnerami projektu;

2.4.      Organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i bezpośredni nadzór nad rekrutacją;

2.5.      Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;

2.6.      Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie;

2.7.      Opracowywanie i realizacja programów pomocowych;

2.8.      Reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

2.9.      Przedkładanie sprawozdania Prezesowi z działalności i efektów reintegracji
społecznej i zawodowej

Rozdział 4
UCZESTNICTWO W KLUBIE

§ 9

1.    Proponowane przez Klub usługi są bezpłatne.

2.    Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.    Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek Klubu jest tak samo ważny.

4.    Członkowie Klubu deklarują uczestnictwo w formie pisemnej poprzez wypełnienie „Karty uczestnika projektu” w momencie pierwszego zgłoszenia się.

5.    Udział w zajęciach Klubu i grup jest rejestrowany.

§ 10

1.      Uczestnikami zajęć w Klubie mogą być osoby długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby w wieku 50+, osoby powracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, niepełnosprawni, otoczenie osób wykluczonych społecznie, osoby z problemami alkoholowymi i ich rodziny.

2.      Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

Rozdział 5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 11

1.      Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji
zawodowej i społecznej.

2.      Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

2.1.   Współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Programu;

2.2.   Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

2.3.   Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;

2.4.   Poufności i ochrony danych osobowych Uczestników.

3.      Pozbawia się prawa do uczestnictwa w zajęciach Klubu w przypadku:

4.      Stwierdzenia przez Lidera, że nastąpiło rażące naruszenie postanowień Regulaminu;

5.      Opuszczania zajęć przez Uczestnika.

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1.      Wszystkich uczestników KIS obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz niniejszego Regulaminu.

2.      Osoby korzystające z usług Klubu są zobowiązane do przestrzegania uwag i wskazówek prowadzących spotkania lub zajęcia.

3.      Uczestnicy Klubu dbają o dobre imię Klubu oraz o estetykę i czystość w pomieszczeniach, a także o wyposażenie.

§ 13

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu ZLOP.

Aktualności
Trampolina