Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko w zakresie doradztwa personalnego- specjalisty ds. informatyki i elektroniki użytkowej
Stanowisko pracy:  Specjalista ds. Informatyki i elektroniki użytkowej w projekcie pt. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
Zatrudnienie umowa-zlecenie, planowane od dnia: 2 stycznia 2018r.do 31 sierpnia 2018r. z możliwością przedłużenia umowy . Zakres pracy: prowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu. Elastyczny czas pracy.
Miejsce wykonywania pracy: Klub Integracji Społecznej ZLOP w Zielonej Górze i Punkty Aktywizacji Społeczno –Zawodowej ZLOP w Zielonej Górze (Nowe Miasto) oraz na terenie gm: Czerwieńsk, Sulechów i Zabór.
Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe-pedagogiczne; Umiejętności organizacyjne; Doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego; Komunikatywność i otwartość; Duża samodzielność i kreatywność; Wysokie umiejętności interpersonalne; Umiejętność pracy w zespole; Dyspozycyjność; Własny środek transportu; Rozległa wiedza w zakresie korzystania i obsługi urządzeń elektronicznych; Wiedza na temat Cyberbezpieczeństwa; Wysoka kultura .
Wymagania dodatkowe: znajomość specyfiki pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
wspieranie uczestników projektu w zakresie obsługi urządzeń elektronicznych(komputer, tablet, smartphone itp.),
edukacja uczestników w zakresie szeroko rozumianego Cyberbezpieczeństwa,
monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów
uczestników,
dostosowanie wsparcia do pojawiających się problemów,
udzielanie konsultacji indywidualnych,
wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu,
współpraca z opiekunami punktów aktywizacji społeczno-zawodowej i innymi członkami zespołu projektowego,
prowadzenie dokumentacji realizowanych działań.
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys – curriculum vitae,
kwestionariusz osobowy (według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu „ Lepsze jutro” Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP z dopiskiem: “Specjalista ds. . informatyki i elektroniki użytkowej, lub na adres: e-mail zlop.lepszejutro@gmail.com w terminie do 27 grudnia 2017r. do godz. 10.00 /decyduje data wpływu/.
Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Inne informacje: List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

Aktualności
Trampolina