Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko w zakresie doradztwa personalnego – specjalisty ds. podmiotów ekonomii społecznej i organizacji społecznych w projekcie pt. „Lepsze jutro”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
Zatrudnienie umowa -zlecenie, planowane od dnia:  02 grudnia2017r. do 31.sierpnia 2018r. z możliwością przedłużenia umowy .
Zakres pracy: prowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu.
Elastyczny czas pracy. Miejsce wykonywania pracy: Klub Integracji Społecznej ZLOP w Zielonej Górze i Punkty Aktywizacji Społeczno – Zawodowej ZLOP w Zielonej Górze (Nowe Miasto) oraz na terenie gm: Czerwieńsk, Sulechów i Zabór.
Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe; posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; co najmniej pięcioletnie doświadczenia w działalności w sektorze pozarządowym; wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego; znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw dot. Trzeciego sektora; umiejętności organizacyjne; doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego; komunikatywność i otwartość; duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne; dobra obsługa komputera (m.in. poczta elektroniczna, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe: znajomość specyfiki pracy zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
Wspieranie uczestników projektu w zakresie ekonomii społecznej, udzielanie porad i konsultacji,
Udzielanie wsparcia w procesie wypracowywania pomysłów na działalność społeczną i gospodarczą,
Udzielanie informacji nt. tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz innych podmiotów ekonomii społecznej,
Monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów
uczestników,
Dostosowanie wsparcia do pojawiających się problemów,
Prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia,
Udzielanie konsultacji indywidualnych,
Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu,
Współpraca z opiekunami punktów aktywizacji społeczno-zawodowej i innymi członkami zespołu projektowego,
Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań.
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny
życiorys – curriculum vitae
kwestionariusz osobowy (według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu „ Lepsze jutro” Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP z dopiskiem: “ specjalista ds. podmiotów ekonomii społecznej i organizacji społecznych”, lub na adres: e-mail zlop.lepszejutro@gmail.com w terminie do 27 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 /decyduje data wpływu /.
Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Inne informacje: List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).
.

Aktualności
Trampolina