O członkach ZLOP

Członkowie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach, działająca w szeroko rozumianym zakresie socjalnym, popierająca cele ZLOP oraz deklarująca uczestnictwo w realizacji jego celów i zadań.
Członek zwyczajny jest reprezentowany w ZLOP przez jedną upoważnioną osobę.

Członkiem wspierającym ZLOP może zostać każda, również zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która uznaje Statut i zasady programowe ZLOP, a swoją działalnością przyczynia się w sposób materialny lub ideowy do ich realizacji.

Członkiem honorowym może być osoba prawna i fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów ZLOP, której godność taką nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Członkowie ZLOP, członkowie władz ZLOP oraz ich osoby bliskie nie mogą być
uprzywilejowane w stosunkach cywilnoprawnych w stosunku do osób trzecich.

Aktualności
Trampolina