Cele i działania

Celami działania ZLOP są:

a)  tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

b)  pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,

c)  podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,

d)  reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.

ZLOP realizuje swoje cele poprzez:

a)  reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem  społecznym,

b)  doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje,

c)  rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m. in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,

d)  współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami,

e)  promocję i organizację samopomocy i wolontariatu,

f)   nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi,

g)  prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej wymienionych celów,

h)  prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji poradnictwa zawodowego,

i) inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje członkowskie służą, a w szczególności:

– wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,

–  tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych,

– organizacja szkoleń w systemie pozaszkolnym,

–  wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,

–  doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy,

–  doradztwo i pośrednictwo pracy,

–  tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego,

–  wspieranie aktywności zawodowej,

–  podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej,w tym poprzez wspieranie działalności i tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładów aktywizacji zawodowej, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej,

–  tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, jednostek samorządów terytorialnych i publicznych służb zatrudnienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowanie inicjatyw edukacyjnych.

3. Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c)  działalności charytatywnej,

d)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

e)  ochrony i promocji zdrowia,

f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

g)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

h)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

i)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

j)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

k)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

l)  wypoczynku dzieci i młodzieży,

m)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

n)  turystyki i krajoznawstwa,

o)  porządku i bezpieczeństwa publicznego,

p)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

q)  ratownictwa i ochrony ludności,

r)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

s)  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

t)  promocji i organizacji wolontariatu,

u)  pomoc Polonii i Polakom za granicą,

v)  promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,

w)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

x)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

y)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt a-y.

Aktualności
Trampolina