Walne Zebranie

Władzami Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych są:
Walne Zebranie, Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą ZLOP jest Walne Zebranie, które zwołuje Zarząd.
Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 • Uchwalanie statutu i jego zmian.
 • Określenie kierunków działania ZLOP.
 • Wybór i odwoływanie władz  ZLOP – prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 • Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków ZLOP lub jego władze.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ZLOP i przeznaczeniu jego majątku.
 • Podejmowanie uchwal w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Aktualności
Trampolina