Komisja Rewizyjna ZLOP

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności ZLOP i do jej zadań należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania całokształtu działalności Zarządu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu,
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Komisji Rewizyjnej ZLOP wchodzą:

  • Gracjan Pawlak –  Przewodniczący, przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia rowoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.
  • Czesław Apanasowicz  – Sekretarz, przedstawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zielonej Górze
  • Ryszard Kmiecik – członek Komisji, przedstawiciel Stowarzyszenia Orkan Drzonów w Drzonowie, gm. Świdnica
Aktualności
Trampolina