Zarząd ZLOP

Zarząd kieruje działalnością ZLOP, a do jego zadań należy:
a)    realizacja celów ZLOP i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b)    kierowanie działalnością ZLOP i reprezentowanie go na zewnątrz,
c)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem ZLOP,
e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ZLOP,
f)     składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
g)    zwoływanie Walnego Zebrania,
h)    przyjmowanie i skreślanie członków,
i)     powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów problemowych oraz
określanie zakresu ich działania,
j)     tworzenie jednostek organizacyjnych ZLOP, powoływanie ich kierowników oraz
zatwierdzanie regulaminów ich funkcjonowania,
k)    utworzenie Biura ZLOP, ustanowienie dyrektora Biura oraz ustalenie zakresu jego
kompetencji i pełnomocnictw,
l)     uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
m)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych organizacji oraz wybór
przedstawicieli ZLOP do tych organizacji,
n)   podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz ZLOP.

Skład Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowy na dzień 31 sierpnia 2017 r. :

Aktualności
Trampolina