Ogłoszenie konkursu eksperci ocena merytoryczna
Data dodania: Czerwiec 19, 2017r.

 

ZLOP ogłasza nabór na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego.

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór ekspertów, mających dokonać oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego.

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków:

W ramach konkursów oceniane będą wnioski dotyczące realizacji zadań na rzecz młodych mieszkańców województwa Lubuskiego (górna granica wiekowa – 35 lat), zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późń. zm.), zwanej dalej „Ustawą”

Regulamin konkursu na przyznanie mikrodotacji oraz karta oceny merytorycznej znajduje się  na stronie www.lim.zgora.pl (zakładka: Dokumentacja konkursowa).

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

  1. posiadać wyższe wykształcenie;
  2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
  3. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w rozumieniu 3 ust. 2 i/lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. posiadać doświadczenie w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych i/lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków FIO i/lub budżetowych w ramach regrantingu i/lub Europejskiego Funduszu Społecznego i innych finansowanych ze środków publicznych,  zwanych dalej „konkursami”.

 

Wymagane jest doświadczenie w ocenie wniosków w przynajmniej 3 konkursach.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronność i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność.

Eksperci będą mieli możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Formularze zawierające ocenę merytoryczną przesyłane będą do ZLOP drogą elektroniczną jak również, po wydrukowaniu i podpisaniu będą musiały być dostarczone do ZLOP w wersji papierowej.

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: lipiec 2017 rok.

 

Przewidywany termin zakończenia oceny: lipiec 2017 rok.

Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę części merytorycznej jednego wniosku wynosić będzie 15 zł brutto.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  1. CV;
  2. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata (w tym doświadczenie w ocenie wniosków);
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku ekspert zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności.

Zgłoszenia kandydatów  należy składać osobiście w zamkniętej kopercie,  w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz.15:00 na poniższy adres:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Ul. Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

z dopiskiem: „Eksperci ds. Oceny Merytorycznej LIM”

lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@lim.zgora.pl do godziny 24:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów proszę kierować na adres email: kontakt@lim.zgora.pl, tel. kontaktowy: 570217017

 

microsoft_word_logo załącznik – ogłoszenie konkursu eksperci ocena merytoryczna

Aktualności
Trampolina