Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzonego projektu pn. „ Razem przeciw wykluczeniu”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna
Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora
projektu.

Zakres obowiązków:
Nadzór nad całością realizacji projektu; koordynowanie poszczególnych zadań projektowych; dbałość o wysoką jakość
powstałej dokumentacji związanej z projektem; administrowanie biurem projektu; tworzenie sprawozdawczości oraz
raportów i zestawień związanych z projektem.

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe z dziedziny zarządzania lub finansów;
2) doświadczenie w realizacji projektów;
3) znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
4) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
6) dyspozycyjność i mobilność;
7) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;
8) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Liczba miejsc: 1.
Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynatora projektu” do dnia
28 maja 2018r., godziny 12:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze
17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com

Aktualności
Trampolina