Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora
Data dodania: Czerwiec 1, 2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko  koordynatora

do realizacji projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko  koordynatora do realizacji działań przewidzianych w projekcie „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” współfinansowanym ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Do podstawowych obowiązków koordynatora należeć będzie  kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego.

Koordynator zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających prawidłowe wykonanie projektu w tym:

 1. Zarządzanie projektem.
 2. Koordynacji pracy personelu projektu i wykonawców zewnętrznych.
 3. Koordynacji realizacji działań projektowych.
 4. Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów projektowych: regulaminów, procedur itp.
 5. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu (w wersji elektronicznej i papierowej).
 6. Współpracy z Instytucją nadzorującą projekt w zakresie realizacji projektu (bieżące kontakty, udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli).
 7. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie z dokumentacją programową, umową oraz wnioskiem projektowym.
 8. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu.
 9. Dokonywanie zakupów w ramach projektu.
 10. Nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej.
 11. Analiza danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.
 12. Przestrzeganie procedur związanych z realizacją projektu i wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane);
 • 2 –letnie doświadczenie w rozliczaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych lub pozaunijnych.

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word);
 • łatwość pisania i swoboda wypowiedzi;
 • kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole;
 • zaangażowanie w wykonywane działania;
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego np. referencje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Liczba miejsc:  1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa – zlecenie (średnio 80h/m-c)

Wynagrodzenie: 3400 zł brutto/ m-c.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

 

Aktualności
Trampolina