Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzonego projektu pn. „ Razem Przeciw Wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny.

Zakres obowiązków:
1. prowadzenie treningów motywacyjno–aktywizacyjnych;
2. rozwijanie wśród uczestników projektu umiejętności i kompetencji społecznych;
3. prowadzenie działań mających na celu naukę gospodarowania własnym budżetem;
4. dbałość o wysoką jakość powstałej dokumentacji projektowej;
5. tworzenie raportów i zestawień wewnętrznych.

Wymagania:
1) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe;
2) doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem;
3) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
4) dyspozycyjność;
5) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;
6) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Liczba miejsc: 1.

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny – RPW” do dnia 27 lipca 2018r., godziny 13:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com /decyduje data wpływu/.

Aktualności
Trampolina