Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i promocji w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2017r.

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza nabór na  stanowiska specjalisty ds. administracyjnych i promocji w Biurze Projektu „Lepsze jutro” w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17.

  1. Określenie stanowiska: specjalista ds. administracyjnych i promocji

 

  1. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, czas pracy :

Umowa –zlecenie;  Czas zatrudnienia od 11grudnia 2017r. do 28 września 2018r.;

Czas pracy 20 godzin tygodniowo.

 

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

            Wymagania niezbędne:

            – wykształcenie: min. średnie,

kierunku lub uprawnienia pedagogiczne,

– kreatywność,

– dwuletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,
– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

– umiejętność organizowania działań promocyjnych,
– umiejętność obsługi komputera, znajomość programu EXEL,

– znajomość przepisów dot. zakupów i i usług,
Wymagania dodatkowe:
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

  1. Wymagane dokumenty:
    – list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata,

adresem email ),
– życiorys (CV)
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

postępowania rekrutacyjnego.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email: lepszejutro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „specjalista ds. administracyjnych i promocji” w terminie do dnia 8 grudnia 2017r. godz. 12.oo

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą  e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aktualności
Trampolina