Ogłoszenie o naborze na stanowisko Trenera
Data dodania: Sierpień 10, 2017r.

W związku z realizacją projektu  pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych”, współfinansowanego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi priorytetowej Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działania 2.9 rozwój ekonomii społecznej, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko Trenera.

         

Zakres obowiązków:

przeprowadzenie szkolenia dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej z zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Szkolenie obejmować powinno następujące bloki tematyczne: aktualny stan prawny; pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w tym zmiany
z 2016 roku; omówienie dokumentacji postępowania; wybór najkorzystniejszej oferty; umowa
o zamówienie publiczne – rodzaje umów, zmiana treści, realizacja;  środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga; protokół postępowania.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • udokumentowane, co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej przeprowadzone cztery szkolenia lub co najmniej 30 godzin szkoleniowych).
 • udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji zadań merytorycznych
  w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie w wykonywane działania.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego np. referencje, zaświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Liczba miejsc:  1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna ( 30 h szkoleniowych)

Wynagrodzenie: 150 zł brutto/1h.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Trenera
w projekcie Skuteczni w zamówieniach publicznych” w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 7 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.zamowieniapubliczne@gmail.com , do 18 sierpnia 2017r. godziny 14:00.

Aktualności
Trampolina