Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko w zakresie doradztwa personalnego  – specjalisty ds. wizerunku i PR-u w biznesie i pracy w Klubie Integracji Społecznej ZLOP w Zielonej Górze

Stanowisko pracy: 

Specjalista ds. wizerunku i PR-u w biznesie i pracy w projekcie pt. „Lepsze jutro”  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie  7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej  realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Zatrudnienie planowane od dnia 08 stycznia 2018r.  do 31.sierpnia 2018r. z możliwością przedłużenia umowy .

Zakres pracy: prowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu.

Elastyczny czas pracy

Miejsce wykonywania pracy: Klub Integracji Społecznej ZLOP w Zielonej Górze i Punkty Aktywizacji Społeczno – Zawodowej ZLOP w Zielonej Górze (Nowe Miasto) oraz na terenie powiatu zielonogórskiego (gm: Czerwieńsk, Sulechów i Zabór).

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 5. Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa personalnego i szkoleń
 6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 7. Umiejętność pracy w zespole
 8. Dyspozycyjność
 9. Własny środek transportu

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość specyfiki pracy zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

Zakres obowiązków:

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Wspieranie uczestników projektu w zakresie budowania wizerunku
 • Udzielanie wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem
 • Wsparcie w zakresie umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą/klientem/petentem
 • Udzielanie informacji nt. savior-vivre w pracy i biznesie
 • Monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów
  uczestników.
 • Dostosowanie wsparcia do pojawiających się problemów.
 • Prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.
 • Współpraca z opiekunami punktów aktywizacji społeczno-zawodowej i innymi członkami zespołu projektowego.
 • Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kwestionariusz osobowy (według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu „ Lepsze jutro” Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP z dopiskiem: “Dotyczy naboru na  stanowisko specjalisty ds.  wizerunku i PR-u w biznesie i pracy”,
lub na adres: e-mail 
zlop.lepszejutro@gmail.com
w terminie do  4 stycznia 2018r. do godz. 10.00 /decyduje data wpływu/.

Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Inne informacje:

List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

 

Aktualności
Trampolina