Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Data dodania: Październik 30, 2017r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy –

 

opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

 

w Gminie Zabór ( miejscowości: Milsko, Przytok, Zabór) z  dnia 30 października 2017r.

 

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w gminie Zabór (miejscowości: Milsko, Przytok, Zabór).

1.Nazwa i adres jednostki:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17,

65-775 Zielona Góra

 

2.Określenie stanowiska:

– Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Milsku,

– Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Przytoku,

– Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zaborze.

 

3.Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, czas pracy:

Umowa – zlecenie;

a) Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Milsku,

b) Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Przytokuc)

c) Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zaborze;

Czas zatrudnienia od 9 listopada 2017r. do 28 września 2018r.;

Czas pracy 20 godzin tygodniowo- godziny popołudniowe.

 

4.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: min. średnie, przygotowanie pedagogiczne – wykształcenie w tym

kierunku lub uprawnienia pedagogiczne,

– kreatywność,

– dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

 

 

Wymagania dodatkowe:
– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
– umiejętność obsługi komputera,
– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

5.Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata, adresem email ),
– życiorys (CV)
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby   postępowania rekrutacyjnego.

 

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email: zlop.biuro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w …………..” w terminie do dnia 7 listopada 2017r. godz. 12.oo

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą  e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aktualności
Trampolina