Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy –
opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
w Gminie Sulechów z dnia 13 grudnia 2017r.

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza nabór na
wolne stanowisko pracy- opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w gminie
Sulechów
Nazwa i adres jednostki: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze,
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
1. Określenie stanowiska:
– Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Kalsu,
– Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sulechowie.
2. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, czas pracy :
Umowa – zlecenie; Czas zatrudnienia od 2 stycznia 2018r. do 28 września 2018r.;
Czas pracy 20 godzin tygodniowo- godziny popołudniowe.
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie: przygotowanie pedagogiczne – wykształcenie w tym
kierunku lub uprawnienia pedagogiczne,
– kreatywność,
– dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
Wymagania dodatkowe:
– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
– umiejętność obsługi komputera,
– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata,
adresem email ),
– życiorys (CV)
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email:
zlop.lepszejutro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w
Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko
opiekuna PASZ w …………..” w terminie do dnia 20 grudnia 2017r. godz. 10.oo
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aktualności
Trampolina