W ubiegłym roku, 28 lipca 2016 roku weszły w życie zmiany w PZP (ustawie Prawo zamówień publicznych). Rozszerzenie możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wprowadziły dyrektywy unijne (Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE). Wśród zmian wprowadzono instytucję zamówień zastrzeżonych (tzw. klauzul zastrzeżonych), możliwości dzielenia zamówienia na części czy uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych.

 

Chcemy wspierać podmioty ekonomii społecznej w ubieganiu się o udział w zamówieniach publicznych. ZLOP podpisał umowy o współpracy z OWES Zielona Góra i LOWES Gorzów Wlkp. Rozmawiamy z jednostki samorządu terytorialnego i przedstawicieli biznesu w zakresie uwzględniania aspektu społecznego w zamówieniach.

Stosowaniu klauzul społecznych w Polsce poświęcony był również raport NIK opublikowany w kwietniu 2017 roku. Wnioskiem płynącym z tego opracowania jest m.in. bardzo niski poziom stosowania klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych.

 

Dlatego przygotowujemy się do organizacji szkolenia z zakresu zamówień publicznych dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.

 

Jesteśmy partnerem projektu  „Skuteczni w zamówieniach publicznych”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi priorytetowej, Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Projekt jest realizujemy wspólnie z Fundacją Merkury z Wałbrzycha, Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Opola oraz Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.

Celem projektu jest wyposażenie pracowników PES, PS. w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień publicznych. W ramach działań projektowych przewidziane jest teoretyczne i praktyczne wsparcie poprzez rozbudowany blok szkoleniowy, doradztwo oraz konsultacje ze specjalistami.

Planowanym rezultatem projektu będzie wzrost wiedzy i umiejętności pracowników PES i PS, a tym samym zwiększona częstotliwość ich ubiegania się o zamówienia publiczne. Zakładanym efektem będzie pozyskiwanie zamówień, a dzięki temu poprawa sytuacji ekonomicznej wymienionych podmiotów.

 

Zachęcamy PES i PS z terenu lubuskiego do wzięcia udziału w projekcie – koszty szkoleń i doradztwa pokrywa nasz organizacja.

 

Zapytania dotyczące projektu prosimy przesyłać na adres: zlop.zamowieniapubliczne@gmail.com

 

swzp

Aktualności
Trampolina