Przedłużenie terminu w Gminie Czerwieńsk
Data dodania: Listopad 15, 2017r.

 

Przedłużenie terminu Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko pracy – opiekun  Punktu

Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

 w Gminie Czerwieńsk

z dnia 07 Listopada 2017r.

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze przedłuża  ogłaszanie na nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Czerwieńsk.

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17,

65-775 Zielona Góra

  1. Określenie stanowiska:

– Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Nietkowicach.

  1. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, czas pracy :

Umowa zlecenie;

  1. Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  w Nietkowicach

 

Czas zatrudnienia od 22 listopada 2017r. do 28 września 2018r.;

Czas pracy 20 godzin tygodniowo- godziny popołudniowe.

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

         Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: min. średnie, przygotowanie pedagogiczne – wykształcenie w tym

kierunku lub uprawnienia pedagogiczne,

– kreatywność,

– dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,

– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

 

Wymagania dodatkowe:
– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
– umiejętność obsługi komputera,
– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata,  adresem email ),

– życiorys (CV)

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  postępowania rekrutacyjnego.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email: zlop.biuro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w …………..” w terminie do dnia 21 listopada 2017r. godz. 12.oo

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą  e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Aktualności
Trampolina