Razem Przeciw Wykluczeniu

Razem przeciw wykluczeniu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Razem przeciw wykluczeniu” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty

Rozdział I. DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

 • 1. 1. Biuro Projektu – biuro mieszczące się przy ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra (siedziba Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) – pok. nr 7,województwo lubuskie, tel.: 570 217 017, email: projektrpw@gmail.com, w których przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom/-czkom Projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
 • 2. Instytucja Zarządzająca (IZ) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego.
 • 3. Projektodawca (Wykonawca, Beneficjent, Lider projektu) – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, tel. 570 217 017 .
 • 4. Partner projektu: Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6a/6, 68-200 Żary, tel: 721946070 (FCR), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, tel: 684707319 (OPS), Grażyna Husar – Zakowicz Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jęczmienna 3, 68-200 Żary, tel: 684791972 (ZAZ).
 • 5. Projekt (P) – projekt „Razem przeciw wykluczeniu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga Społeczna. Działanie 7.3. Programy Aktywnej Integracji zrealizowane przez inne podmioty.
 • 6. LRPO 2020  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020.
 • 7. Wniosek o dofinansowanie – należy przez to rozumieć dokument złożony przez Wnioskodawcę do IP w celu uzyskania środków finansowych na realizację Projektu w ramach LRPO 2020.

Rozdział II. DEFINICJE ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE

 • 1. 1. Kandydat/-ka na uczestnika/-czkę Projektu – osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
  • a. zamieszkuje w rozumieniu przepisów KC na terenie wiejskim powiatu krośnieńskiego lub sulęcińskiego lub żarskiego lub zielonogórskiego województwa lubuskiego. Należy rozumieć, jako osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA Kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. Wykaz obszarów wiejskich dla województwa lubuskiego znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  • b. jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności oraz osób, które brały udział we wsparciu realizowanym w ramach działań 7.1, 7.2 w formach takich jak: kontrakt socjalny, program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami)
 • 2. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji;
 • 3. Kwalifikacje to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Zgodność z ustalonymi standardami oznacza, że wymagania dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane są w języku efektów uczenia się. Ponadto, dla kwalifikacji powinny być również określone wymagania dotyczące walidacji, a proces nadawania kwalifikacji powinien być objęty zasadami zapewniania jakości;

 1 Za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się : 1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.); 5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.); 6) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.); 7) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 8) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 9) osoby niesamodzielne; 10) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 11) osoby korzystające z PO PŻ.

 • 4. Pracownik projektu – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UEL 187 z 26.06.2014, str. 1).
 • 5. Uczestnik/-czka Projektu (UP) – uczestnik projektu finansowanego ze środków EFS w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 • 6. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie – za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.
 • 7. Strona internetowa projektu – strona dostępna pod adresem www.zlop.org.pl
 • 8. Czas realizacji projektu – 17.11.2017 roku – 16.10.2018 roku.

Rozdział III. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 • 1. 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby/rodziny spełniające łącznie następujące warunki formalne:
  • a) zamieszkuje w rozumieniu przepisów KC na terenie wiejskim powiatu krośnieńskiego lub sulęcińskiego , lub żarskiego lub zielonogórskiego województwa lubuskiego.
  • b) jest  zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności oraz osób, które brały udział we wsparciu realizowanym w ramach działań 7.1, 7.2 w formach takich jak: kontrakt socjalny, program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami) .
 • 2. Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby:
  • a) płci żeńskiej (40 osób);
  • b) osoby z niepełnosprawnościami (19 osób, z czego 8 kobiet, 11 mężczyzn);
  • c) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (10 osób, z czego 2 kobiety, 8 mężczyzn);
 • 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/-czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 1  i pkt. 2 aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników:  1. Uzyskanie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie postępu w aktywizacji społecznej przez minimum 34 osoby – 14 kobiet, 20 mężczyzn, w tym 3 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 2 kobiety, 1 mężczyzna. 2. Uzyskanie w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez minimum 15 osób – 6 kobiet oraz 9 mężczyzn.
 1. Uzyskanie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez 7 osób – 3 kobiet oraz 4 mężczyzn, w tym 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 kobieta, 1 mężczyzna.

Rozdział IV. REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 • 1. 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Lider) zarówno w terenie (we współudziale Partnerów projektu – FCR, OPS, ZAZ), jak i bezpośrednio w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra (siedziba Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) – pok. nr 7, województwo lubuskie, tel.: 570 217 017 .
 • 2. Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w biurze projektu lub w trakcie spotkań rekrutacyjnych oraz z wykorzystaniem drogi elektronicznej2 (e-mail: projektrpw@gmail.com )lub poczty tradycyjnej.
 • 3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty oraz ciągły w terminie od stycznia 2018r. do marca 2018r.
 • 4. Procedura rekrutacji przewiduje ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
 • 5. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
  • a) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • b) Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz obszarów wiejskich dla województwa lubuskiego
  • c) Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,
  • d) Załącznik nr 3 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • e) Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie,
  • f) Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,
  • g) Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia,
  • h) Załącznik nr 7 do Regulaminu – Zgoda na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.
 • 6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
 • 7. Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada:
  • a) oświadczenie o niepełnosprawności: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia) – jeżeli dotyczy,
  • b) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu. 8. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez personel Projektu.
 • 9. Ocena warunków formalnych odbywa się na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • 10. Uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej warunkuje możliwość uczestnictwa w dalszym procesie rekrutacji.

 2 Kandydaci/-tki na uczestników Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłają zeskanowane, wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne. Oryginały dokumentów dostarczają do Biura Projektu w dogodnym terminie, jednak nie później niż w dniu przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.

 1. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu więcej niż jedna z przesłanek o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa) – 15 pkt.
  2. b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10 pkt.
  3. c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi –  10 pkt.
  4. d) osoby  korzystające z  PO PŻ – 8 pkt.
  5. e) osoby posiadające niskie kwalifikacje/długotrwale bezrobotne (III profil pomocy) – 5 pkt.
  6. f) osoby płci żeńskiej  – 5 pkt
 1. Łącznie Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu może otrzymać maksymalnie 53 punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych. O kolejności na liście Uczestników/-czek decyduje suma uzyskanych punktów, a w przypadku osób o identycznej liczbie punktów kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem §1 pkt 1 w Rozdziale III. 3. Rekrutacja do Projektu będzie miała charakter otwarty i prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od stycznia do marca 2018 roku. Zakłada się łącznie dla całego Projektu rekrutację 100 osób, w tym 40 kobiet i 60 mężczyzn. 4. W trakcie rekrutacji na bieżąco (nie rzadziej niż po zebraniu grupy) będą sporządzane listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Ponadto będą sporządzane listy rezerwowe osób spełniających kryteria uczestnictwa jednak niezakwalifikowanych do projektu – ze względu na priorytetowe traktowanie osób spełniających dodatkowe kryteria określone w ust.1 niniejszego paragrafu.  5. Informacje o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do projektu będą dostępne w Biurze projektu oraz będą przekazywane poszczególnym osobom telefonicznie lub mailowo.  6. Informacje o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do projektu będą przekazywane poszczególnym osobom telefonicznie lub mailowo. 7. Projektodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o zmianie intensywności procesu rekrutacji  w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz od ewentualnych zmianach liczb Uczestników/czek Projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie. 8. Informacje o rekrutacji zamieszone są na stronie internetowej projektu (www.zlop.org.pl) oraz wywieszone w Biurze Projektu.  9. Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w Biurze Projektu.

Rozdział V. ZAKRES WSPARCIA

 • 1. 1. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie: a) Indywidualna diagnoza predyspozycji społecznych i zawodowych (100 osób), b) Zaplanowanie indywidualnych ścieżek reintegracji (ISR) – (100 osób), c) Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne – (100 osób), d) Warsztaty z rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy (100 osób), e) Funkcjonowanie Międzysektorowych Grup Wsparcia – moderatorzy (100 osób),
 1. f) Indywidualne doradztwo prawne (100 osób), g) Indywidualne pośrednictwo pracy (100 osób), h) Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe ( 100 osób), i) Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe (30 osób), j) Staże zawodowe wraz z premią stażową (100 osób), k) Wsparcie towarzyszące (materiały szkoleniowe, posiłki, ubezpieczenie NNW, środki czystości, odzież ochronna, dwudniowy wyjazd integracyjny, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i  opiekuna rodziny). 2. W chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia (Diagnoza predyspozycji społecznych i zawodowych) Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany do podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” – Załącznik nr 3 do Regulaminu. 3. Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 4. Oferowane wsparcie będzie realizowane w ramach CIS (założyciel – Fundacja Centrum Rozwoju SpołecznoEdukacyjno-Gospodarczego) oraz KIS (założyciel – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych).

Rozdział VI. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFEROWANYCH FORM WSPARCIA

 • 1. 1. W ramach projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia (wynikających z wniosku o dofinansowanie Projektu):

Program aktywizacji społecznej a) indywidualna diagnoza predyspozycji społecznych i zawodowych oraz zaplanowanie indywidualnych ścieżek reintegracji (ISR) –wsparcie prowadzone przez psychologa, pracownika socjalnego i doradcę zawodowego przy pomocy kwestionariusza ankiety i wywiadu pogłębionego na podstawie, którego zostanie przygotowania opinia w zakresie ISR Uczestnika/czki Projektu; wsparcie dla wszystkich 100 Uczestników/-czek Projektu;  b) indywidualne spotkanie z psychoterapeutą –  wsparcie prowadzone przez psychoterapeutę w ramach aktywizacji społecznej Uczestników/-czek Projektu  w wymiarze 3 godziny na osobę dla 100 Uczestników/-czek Projektu. c) Indywidualne spotkania z psychologiem – wsparcie prowadzone przez psychologa w ramach aktywizacji społecznej Uczestników/-czek Projektu  w wymiarze 3 godziny na osobę dla 100 Uczestników/-czek Projektu. d) Grupowe treningi w ramach warsztatów z rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy – wsparcie prowadzone przez trenera w ramach aktywizacji społecznej Uczestników/-czek Projektu  w wymiarze 14 godzin na grupę  dla  10 grup po 10 Uczestników/-czek Projektu. e) Międzysektorowe Grupy Wsparcia – wsparcie prowadzone przez moderatorów w ramach aktywizacji społecznej Uczestników/-czek Projektu  w wymiarze 18 godzin na grupę dla 10 grup po 10 Uczestników/-czek Projektu. f) Indywidualne porady prawne wsparcie prowadzone przez radcę prawnego w ramach aktywizacji społecznej Uczestników/-czek Projektu  w wymiarze 2 godzin na osobę dla 100 Uczestników/-czek Projektu.

Program reintegracji zawodowej g) Indywidualne konsultacje zawodowe –  wsparcie prowadzone przez trenera pracy w ramach reintegracji zawodowej Uczestników/-czek Projektu  w wymiarze 6 godzin na osobę dla 100 Uczestników/-czek Projektu.  h) Staże zawodowe – wsparcie mające na celu zdobycie przez Uczestnika/-czkę Projektu doświadczeń zawodowych; wsparcie trwające 2 miesiące przewidziane dla wszystkich 100 Uczestników/-czek Projektu, i) Warsztaty zawodowe podnoszące kompetencje: w zakresie profesjonalnego sprzątania oraz zawodu pokojówka (180 godzin), prac porządkowych z utrzymaniem terenów zielonych (120 godzin), prac budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w budownictwie (180 godzin). j) Kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje: Kurs kwalifikacyjny Siostra PCK (2 grupy po 10 Kobiet) –  , Egzamin Czeladniczy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie (dl 10 mężczyzn) k) Staże zawodowe – wsparcie mające na celu zdobycie przez Uczestnika/-czkę Projektu doświadczeń zawodowych; wsparcie trwające 2 miesiące przewidziane dla wszystkich 100 Uczestników/-czek Projektu, l) wsparcie towarzyszące (materiały szkoleniowe, posiłki, ubezpieczenie NNW, środki czystości, odzież ochronna, dwudniowy wyjazd integracyjny, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i  opiekuna rodziny).

 1. Wsparcie określone w ust. 2 powyżej w zakresie od pkt. a) do pkt. h) jest wsparciem obowiązkowym dla każdego Uczestnika/-czki Projektu. 3. Każdy Uczestnik/-czka Projektu realizuje w pierwszej kolejności Program aktywizacji społecznej, a następnie Program reintegracji zawodowej. 4. Spotkania ze specjalistami będą umawiane po uzgodnieniu terminu z każdym Uczestnikiem/-czką Projektu tak, aby nie kolidowały one z innymi formami wsparcia. 5. Realizacja powyższych form wsparcia ma na celu osiągnięcie celów projektu, tzn. 1. Uzyskanie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie postępu w aktywizacji społecznej przez minimum 34 osoby – 14 kobiet, 20 mężczyzn, w tym 3 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 2 kobiety, 1 mężczyzna. 2. Uzyskanie w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez minimum 15 osób – 6 kobiet oraz 9 mężczyzn. 3. Uzyskanie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienia przez 7 osób – 3 kobiet oraz 4 mężczyzn, w tym 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 kobieta, 1 mężczyzna.
 • 2. Szkolenia zawodowe
 1. Każdy Uczestnik/czka Projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych mających na celu uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych (na podstawie i zgodnie z zapisami ISR). 2. Doradca zawodowy, podczas poradnictwa zawodowego i ustalania ISR, wspólnie z Uczestnikiem/-czką Projektu decyduje o wstępnym obszarze tematycznym szkolenia zwiększającego kompetencje/kwalifikacje zawodowe, zgodnie ze zdefiniowanymi zawodami oferowanymi przez Projekt. 3. Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany/a do podpisania umowy szkoleniowej.
 1. Szkolenia zakończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu / świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji / kwalifikacji w zawodzie, w tym: a. egzamin potwierdzający nabyte kompetencje będzie przeprowadzony w formie testu wiedzy/umiejętności i będzie egzaminem wewnętrznym, b. egzamin potwierdzający nabyte kwalifikacje będzie egzaminem zewnętrznym
 2. Do uzyskania certyfikatu/ świadectwa niezbędne jest ukończenie szkolenia z frekwencją min. 80% obecności oraz zdanie testu/egzaminu. 6. W ramach szkoleń zapewnione będą: trener, sala, materiały szkoleniowe, niezbędny sprzęt szkoleniowy, przerwa kawowa, obiad, egzamin. 7. Terminy szkoleń zostaną podane w Harmonogramie Wsparcia na stronie internetowej projektu.
 • 3 Staże zawodowe
 1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Projektodawcy z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. 2. Staż organizowany i finansowany będzie przez Projektodawcę. 3. Staże są przewidziane dla 100 Uczestników/-czek Projektu. 4. Staże organizowane będą w miejscu dostosowanych do specyficznych potrzeb i możliwości Uczestników/-czek Projektu. 5. Przed rozpoczęciem stażu Uczestnicy/-czki Projektu przejdą badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku. 6. Staże będą się odbywały w ramach umów stażowych zawieranych na okres 2 miesięcy. 7. Podczas realizacji stażu Uczestnik/-czka Projektu będzie objęty/a ubezpieczeniem NNW. 8. Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Projektodawcą a Pracodawcą oraz umowa podpisywana pomiędzy Uczestnikiem/-czką Projektu a Projektodawcą. 9. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje premia stażowa w wysokości 120 zł/os. 10. Staże realizowane będą zgodnie ze standardami określonymi w Europejskich Ramach Staży i Praktyk i Polskich Ramach Jakości Praktyk i Staży.

Rozdział VII. ZASADY ODPŁATNOŚCI

 • 1. 1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Uczestnicy/-czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia. 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szkolenia zwiększającego kompetencje/kwalifikacje zawodowe lub stażu Projektodawca może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

Rozdział VIII. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

 • 1. 1. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności lub stosownej karcie usługi. 2. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do wypełniania ankiet monitorujących oferowane w ramach Projektu wsparcie. 3. Informacje, o których mowa w pkt. 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IZ.

Rozdział IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • 1. 1. Na Uczestnikach/-czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki: a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu, b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, c) złożenia podpisanej „Deklaracji udziału w projekcie” w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia, d) uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/-czki Projektu przewidziane i tam gdzie to konieczne potwierdzenie tego faktu własnym podpisem (na liście obecności, formularzu doradztwa etc.), e) punktualne przychodzenia na szkolenia/warsztaty, f) rzetelne przygotowanie się do szkoleń/warsztatów zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców, g) obecność na szkoleniach w wymiarze minimum 80% czasu trwania danego szkolenia (nieobecność na szkoleniach spowodowana chorobą lub wyjątkowymi sytuacjami losowymi uczestników/-czek będzie usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego w przypadku choroby i pisemnego oświadczenia w przypadku zdarzenia losowego) h) przystąpienie do egzaminów w ramach organizowanych szkoleń, i) usprawiedliwienie nieobecności w Biurze Projektu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia w formie pisemnej (np.: oświadczenie o przyczynach nieobecności, L4), j) poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VIII, k) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych przedstawionych na dokumentach zgłoszeniowych do Projektu oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie, l) przedłożenia numeru rachunku bankowego, na który wypłacane będzie premia stażowa, m) poinformowanie o podjęciu zatrudnienia – złożenie kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskanie zatrudnienia (zaświadczenia od zakładu pracy, umowy, potwierdzenia rejestracji działalności gospodarczej) oraz otrzymaniu oferty pracy po opuszczeniu programu zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu.

Rozdział X. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/-czce w momencie przystąpienia do Projektu. 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest usprawiedliwiona w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia własnej działalności skutkiem czego jest zakończenie udziału w Projekcie. Uczestnik/-czka jest wówczas zobowiązany/a do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu kopii stosownej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 • 2. 1. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szkolenia zwiększającego kompetencje/kwalifikacje zawodowe lub stażu Projektodawca może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych z udzielonym wsparciem. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czki Projektu niniejszego Regulaminu, zawartej umowy szkoleniowej lub stażowej oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych. 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/-czki z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowana do Projektu.

Rozdział XI. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • 1. 1 Uczestnik/-czka Projektu kończy udział w projekcie w przypadku realizacji całości ISR, który został dla niego/niej ustalony. 2 Podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia własnej działalności przed zakończeniem realizacji całości ISR skutkuje zakończeniem przez Uczestnika/-czkę udziału w Projekcie. Uczestnik/-czka jest wówczas zobowiązany/a do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu kopii stosownej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. 1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. 2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie należy do Prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Wnioskodawcą. 3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
 • Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących Projektu. 5. Zmiany w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie będą obowiązywać od dnia publikacji na stronie internetowej projektu tj. www.zlop.org.pl. 6. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze w porozumieniu z Wnioskodawcą. 7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.zlop.org.pl.

 

 

 

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz obszarów wiejskich dla województwa lubuskiego

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie,

5. Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,

6. Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia.

7. Załącznik nr 7 do Regulaminu – Zgoda na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku

Aktualności
Trampolina