Rekrutacja – prawnik w projekcie „Lepsze Jutro”
Data dodania: Listopad 21, 2017r.

 

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko prawnika w projekcie „Lepsze Jutro”- projekt współfinansowany  przez Uniię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko prawnika na umowę zlecenie w projekcie finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze (potwierdzone dyplomem)
 2. Aplikacja radcowska lub adwokacka (potwierdzona wpisem na listę korporacyjną)
 3. Staż pracy w organizacjach pozarządowych i doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie co najmniej 5 lat (referencje, zaświadczenia)
 4. Posiadanie szerokiej znajomości prawa cywilnego oraz przepisów okołoustawowych z zakresu:

cywilistyki ( ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, własności lokali, postępowania egzekucyjnego)

prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, prawa spadkowego, prawa z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaopatrzenia emerytalnego, odszkodowawczego, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, alimentacja, świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zagadnienia ogólne kodeksu karnego, prawa bankowego oraz zagadnienia komornicze, prawa administracyjnego oraz prawa stron w tym postępowaniu, prawa pracy oraz przepisów wykonawczych do niniejszego, spraw wieczysto – księgowych, prawa o własności lokali.

 

Miejsce pracy: Klub Integracji społecznej w siedzibie ZLOP ( Zielona Góra, Zacisze 17) oraz w Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze( Nowe Miasto) i na terenie Powiatu Zielonogórskiego(  gminy Czerwieńsk, Sulechów, Zabór)

Zakres czynności:

 • Świadczenie pomocy prawnej uczestnikom projektu poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie pism procesowych do sądów, urzędów i innych podmiotów prawa
 • Prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu
 • Sporządzanie pism procesowych oraz innych pism i wniosków w sprawach spornych uczestnika projektu
 • Przedstawienie merytorycznej wiedzy stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia spraw prawnych
 • Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań

współpraca z koordynatorem, opiekunami punktów i zespołem specjalistów projektu

Umowa zlecenie będzie realizowana w wymiarze 3 godzin tygodniowo w terminie od 04.12.2017r do 31.08.2018r.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, doświadczenie zawodowe, kwalifikacjacje i umiejętnościaci
 • Wpis na listę radców prawnych lub adwokatów
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko prawnika” należy składać do dnia 28.11.2017r do godz. 12,00 ( decyduje data wpływu) w Biurze Projektu „ Lepsze Jutro”-65.775  Zielona Góra, ul. Zacisze 17, pok. 111 lub na adres e-mail  projektu( zlop.lepszejutro@gmail.com).

Aktualności
Trampolina