Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychologa w Klubie Integracji Społecznej ZLOP w Zielonej Górze

Stanowisko pracy: 

Psycholog w projekcie pt. „Lepsze jutro”  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie  7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej  realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Wymiar czasu pracy: 3 godz. tygodniowo – umowa zlecenie, elastyczny czas pracy.

Zatrudnienie planowane od dnia: 04 grudnia 2017r. do 31sierpnia 2018r. z możliwością przedłużenia umowy .

Zakres pracy: prowadzenie grupowych zajęć oraz indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu.

Miejsce wykonywania pracy: Klub Integracji Społecznej ZLOP w Zielonej Górze i Punkty Aktywizacji Społeczno – Zawodowej ZLOP w Zielonej Górze (Nowe Miasto) oraz na terenie powiatu zielonogórskiego (gm: Czerwieńsk, Sulechów i Zabór).

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. co najmniej pięcioletnie doświadczenia w działalności w sektorze pozarządowym,
 6. wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego,
 7. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 8. umiejętności organizacyjne,
 9. doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego,
 10. komunikatywność i otwartość,
 11. duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne,
 12. dobra obsługa komputera (m.in. poczta elektroniczna, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 13. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania metod aktywizujących,

 

Zakres obowiązków psychologa:

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Realizowanie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu zgodnie z określoną diagnozą.
 • Stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów
  uczestników
 • Prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych.
 • Przygotowanie materiałów i planów zajęć.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.
 • Współpraca z opiekunami punktów aktywizacji społeczno-zawodowej i innymi członkami zespołu projektowego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą oświadczenie o niekaralności
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu „ Lepsze jutro” Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP z dopiskiem: “Dotyczy naboru na  stanowisko psycholog”, lub na adres: e-mail  zlop.lepszejutro@gmail.com   w terminie do 28 listopada 2017 roku do godz. 12.00 /decyduje data wpływu /.Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Inne informacje:

List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

Aktualności
Trampolina