Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie.
Data dodania: Styczeń 28, 2019r.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. „Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja społeczna.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu oferujemy Państwu bezpłatnie m. in.:

udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe  (m. in. kurs na prawo jazdy kat. C, kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem, np. pilarz, opiekunka dziecięca, obsługa komputera i kas fiskalnych, pracownik biurowy);

wsparcie doradców personalnych (psychologa, prawnika, informatyka, specjalisty ds. wizerunku i innych);

zajęcia integracyjne w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, ukierunkowane na reintegrację społeczną, rozbudzanie zainteresowań, poznawanie swoich mocnych stron (np. zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne);

zajęcia o charakterze warsztatowym ukierunkowane na zdobywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy (m. in. obsługa komputera, pisanie CV, aktywne poszukiwanie pracy, umiejętność autoprezentacji);

wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne do instytucji kultury;

poczęstunek w trakcie zajęć.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy każdą osobę bezrobotną, która:

w ciągu ostatnich dwóch lat pozostawała bezrobotna przez ponad 12 miesięcy

i/lub

posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym

i/lub

ukończyła terapię uzależnienia od alkoholu lub narkotyków

i/lub

została zwolniona z zakładu karnego po odbyciu kary pozbawienia wolności

i/lub

jest bezdomna i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności

i/lub

jest uchodźcą i realizuje indywidualny program integracji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – ul. Zacisze 17, pokój nr 7

www.zlop.org.pl

Tel. 68 452 72 71, 733 777 534

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

Aktualności
Trampolina