Zapytanie ofertowe
Data dodania: Listopad 15, 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

 1. Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

NIP: 9291705358

tel. 684527271

e-mail: zlop.zamowieniapubliczne@gmail.com

 

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. a) zapewnienie noclegów, dla łącznie 32 uczestników szkolenia, podzielonych na dwie grupy szkoleniowe w terminach określonych w pkt.2. Grupy szkoleniowe będą miały minimum 15 uczestników. Oferent powinien zapewnić uczestnikom pokoje dwuosobowe lub jednoosobowe z pełnym węzłem sanitarnym;
 2. b) zapewnienie pełnego wyżywienia, wszystkim uczestnikom szkolenia (śniadanie, obiad, kolacja), począwszy od śniadania w pierwszym dniu szkolenia, kończąc na obiedzie w ostatnim dniu szkolenia. Oferent zapewni śniadania
  w formie bufetu szwedzkiego z zimnymi i ciepłymi potrawami oraz napojami, dwudaniowy obiad (zupa, danie mięsne lub bezmięsne na życzenie uczestnika) z napojem oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego z zimnymi i ciepłymi potrawami oraz napojami;
 3. c) zapewnienie w poszczególnych dniach szkolenia poczęstunku w tzw. przerwie kawowej, podczas których uczestnicy będą mogli skorzystać z ciepłej herbaty i kawy, cukru, cytryny krojonej, zimnych napoi oraz słodkich i słonych przekąsek – minimum 3 rodzaje (ciastka kruche, ciasto, paluszki itp.),
 4. d) wynajem sali szkoleniowej – 2 x 36 godzin zegarowych (po 36 godzin dla grupy), razem 72 godziny zegarowe. Sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny oraz ekran.

 

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

– termin realizacji – dla grupy I w dniach 29-30 listopada 2017r. oraz 6-8 grudnia 2017r.

– dla grupy II w dniach 25-26 stycznia 2018r. oraz 5-7 lutego 2018r.;

– o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

– o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

– uwzględniając aspekt społeczny premiowani będą Wykonawcy, zaliczani do grupy „Podmiotów ekonomii społecznej”- przedsiębiorstwa społeczne.

 

 1. Kryteria oceny:

jako kryterium wyboru oferenta przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

 

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów za kryterium
A. Cena przedmiotu zamówienia [KC] 80% 80 punktów
B. Klauzule społeczne [KS] 20% 20 punktów
Suma 100% 100 punktów

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „Cena przedmiotu zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

 

Cena brutto oferty najtańszej

—————————————              x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Cena brutto oferty badanej

 

 1. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane w następujący sposób:

– oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt.,

– oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

 

Liczby punktów otrzymane za kryterium cen oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Zamawiający zastrzega sobie, że terminy realizacji zamówienia określone w pkt. 2 mogą ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zmianach terminów do 3 dni przed planowanym terminem realizacji, Wykonawca akceptuje ten fakt i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w nowo określonym terminie.

 

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2017 r., godziny 12:00.

 

 1. Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście, w formie pisemnej na Formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. projektu pn. Skuteczni w Zamówieniach Publicznych” w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, pok. 2 lub w formie elektronicznej na adres zlop.zamowieniapubliczne@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:

Rafał Adamczak

tel.: 884 008 616

zlop.zamowieniapubliczne@gmail.com

 

W załączeniu:

zapytanie ofertowe w formie PDF wraz z formularzem ofertowym oraz załącznikami:

– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

– Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,

– Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

 

pdf

2-9-zapytanie-ofertowe

Aktualności
Trampolina