Zapytanie ofertowe – sprzęt AGD
Data dodania: Marzec 8, 2018r.
 1. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (zwany dalej ZLOP), ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pod nazwą: Zakup sprzętu AGD dla projektu ,,Lepsze Jutro” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Lubuskie 2020.
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 27. marzec 2018 rok.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1. ma być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty / poczty elektronicznej /osobiście
  2. cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
  3. winna obejmować całość zamówienia.
 4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. Wypełniony formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru,
  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
  2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie
   z przepisami ustawy od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 16.03.2018r. (liczy się data wpływu) za pośrednictwem poczty/posłańca na adres ZLOP/osobiście do siedziby ZLOP, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra/za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie opisaną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, Zamawiającego i Nazwą zadania (dotyczy ofert składanych osobiście/pocztą/za pośrednictwem posłańca).

 1. Unieważnienie postępowania. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:
  1. Nie złożono żadnej oferty,
  2. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie.
  3. Zamawiający o unieważnieniu zawiadomi niezwłocznie wykonawcę.
 2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest p.Krzysztof Smorąg tel. 68 4527271, adres e-mail lepszejutro.biuro@gmail.com. Preferowana forma kontaktu: e-mail.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej umowy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadomienia pozostałych Oferentów.

 1. Załączniki:
  1. oferta-cenowa-formularz
  2. agdasortyment
  3. oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu1
Aktualności
Trampolina