Zmiany w regulaminie Trampoliny
Data dodania: Marzec 9, 2016r.

Informuję o zmianie w Regulaminie konkursu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich” polegającej na:
zmianie w Rozdziale VII. KRYTERIA WYBORU OFERT pkt. 1 lit. d) w miejsce dotychczasowej treści o brzmieniu „Po dokonaniu oceny formalnej, ZLOP informuje oferenta o wynikach dokonanej oceny formalnej, w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia dokonanej oceny formalnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej – wpisano nową treść o brzmieniu:

„Po dokonaniu oceny formalnej, zostanie sporządzony protokół wraz z wykazem Ofert, które uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej oraz wykazem ofert, które nie uzyskały pozytywnej oceny i zostały odrzucone. Oba wykazy zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej www.zlop.org.pl oraz na www.facebook.com/Związek-Lubuskich-Organizacji-Pozarządowych.

Romuald Malinowski – prezes ZLOP

koordynator projektu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich

 

Załączniki:

REGULAMIN – TRAMPOLINA.doc

Aktualności
Trampolina