Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze  -zadanie 3 Integracja Społeczna w ramach
projektu „Lepsze jutro II” 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Od kandydatów na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się:

1. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne,

– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych, 

– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

– dobra współpraca ze społecznością lokalną,

– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.

2. Wymagania dodatkowe:

– praktyczna umiejętność obsługi komputera,

– kreatywność, 

– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz
integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Opiekun PAS-Z będzie odpowiadał za:

1. Rekrutację podstawowych uczestników projektu oraz otoczenia zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi kryteriów kwalifikowalności,


2. Ustalenie i ewaluacja potrzeb uczestników projektu,

3. Sporządzenie diagnoz społeczno-zawodowych uczestników,

4. Prowadzenie dokumentacji planistycznej i wykonawczej Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej,

5. Planowanie i prowadzenie działań integracyjnych i innych według zdiagnozowanych potrzeb,

6. Współpraca z reprezentantami sołectw (instytucji), organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi (w tym Ośrodkami Pomocy
Społecznej),

 Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Życiorys (CV),

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

3. Kserokopie świadectw potwierdzających zdobyte wykształcenie.

 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 04 luty  2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które  wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami . Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

Telefon kontaktowy: 733 777 534

Uwaga! Termin składania aplikacji został wydłużony do dnia 12.02.2019 r. do godziny 11:00.

Aktualności
Trampolina