Trampolina

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze informuje, iż z dniem 01 czerwca 2014 roku rozpoczęła się pierwsza edycja projektu TRAMPOLINA – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie potencjału na terenie województwa lubuskiego grup nieformalnych, grup samopomocowych, organizacji pozarządowych słabo rozwiniętych infrastrukturalnie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje, a ich roczny budżet nie może przekraczać 25 tysięcy zł

Wyżej opisany cel zostanie zrealizowany za pośrednictwem przeprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego konkursu na mikrodotacje oraz działań wspierających. Nabór na mikrodotacje przeprowadzony zostanie trzykrotnie: pierwszy w 2014 r., drugi w 2015 r., trzeci w 2016 r.

 MIKRODOTACJE

 

Kwota udzielona na mikrodotacje nie może być wyższa niż 5000 zł brutto. Podmioty, które otrzymają mikrodotację mogą ubiegać się o nią ponownie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Mikrotodacje będą musiały zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego, w którym zostały przyznane.

W przypadku młodej organizacji pozarządowej mikrodotacja może zostać wydatkowana na:

– sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju.

Przy ocenie budżetu brany będze pod uwagę minimalny wkład własny wnoszony w formie świadczeń pracy wolonarytycznej.

Dodatkowo punktowane będą projekty, w których autorzy inicjatywy angażują do udziału wolontariuszy i innych partnerów społecznych.

ADRESACI PROJEKTU

 

Projekt adresowany jest bezpośrednim wsparciem do następujących grup odbiorców z terenu województwa lubuskiego:

 

N

 Przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikodotację i których roczny budżet nie przekracza 25 tysięcy złotych;

N

Przedstawicieli grup nieformalnych (minimum 3 osoby) podejmujących działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego;

N

 Przedstwicieli grup samopomocowych tzn. dobrowolnych zespołów osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wspracie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych (o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego). Jezeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną oraz spełnia warunku dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

HARMONOGRAM

 

Nabór wniosków – Od 01.02.2016 do 02.03.2016

Ocena wniosków – Od 03.03.2016 do 08.04.2016

Tworzenie i zatwierdzanie listy rankingowej – od 11.04.2016 do 22.04.2016

Podpisanie umów na mikrodotację -od 25.04.2016

Monitorowanie i kontrola realizatorów mikrodotacji – Od 01.05.2016 do 30.09.2016

Okres składania sprawozdania końcowego – do 10.10.2016

KONTAKT

 

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Sobiak – koordynator projektu

tel. 68 452 72 71,

e-mail trampolina@zlop.org.pl

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close