1. Celami działania ZLOP są:

a) tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

b) pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,

c) podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,

d) reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.

2. ZLOP realizuje swoje cele poprzez:

a) reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym,

b) doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje,

c) rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m. in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,

d) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami,

e) promocję i organizację samopomocy i wolontariatu,

f) nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi,

g) prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej wymienionych celów,

h) prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji poradnictwa zawodowego,

i) inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje członkowskie służą, a w szczególności:

– wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,
– tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych,
– organizacja szkoleń w systemie pozaszkolnym,
– wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,
– doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy,
– doradztwo i pośrednictwo pracy,
– tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego,
– wspieranie aktywności zawodowej,
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym poprzez wspieranie działalności i tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładów aktywizacji zawodowej, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej,
– tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, jednostek samorządów terytorialnych i publicznych służb zatrudnienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowanie inicjatyw edukacyjnych.

3. Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) działalności charytatywnej,

d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

e) ochrony i promocji zdrowia,

f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

h) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

i) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

l) wypoczynku dzieci i młodzieży,

m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

n) turystyki i krajoznawstwa,

o) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

p) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

q) ratownictwa i ochrony ludności,

r) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

s) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

t) promocji i organizacji wolontariatu,

u) pomoc Polonii i Polakom za granicą,

v) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,

w) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

x) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

y) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt a-y.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close