Tekst jednolity Statutu ZLOP
KRS 0000169865 – 11 lipiec 2020 r.
Załącznik do Uchwały nr 36/2020
Zarządu ZLOP z dnia 11.07.2020 r.

S T A T U T                                                                                                                                                                     
ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, zwany dalej ZLOP jest związkiem stowarzyszeń i fundacji oraz innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach.
2. Siedzibą władz ZLOP jest miasto Zielona Góra.
3. Terenem działania ZLOP jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
4. ZLOP posiada osobowość prawną.
5. ZLOP używa godła zatwierdzonego przez Walne Zebranie i pieczęci zatwierdzonych przez Zarząd.
6. ZLOP opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
7. ZLOP może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych o podobnych celach statutowych.
8. Na wniosek swoich członków ZLOP może ich reprezentować w postępowaniu przed organami władzy publicznej.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 2
1. Celami działania ZLOP są:
a. tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
b. pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,
c. podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,
d. reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
2. ZLOP realizuje swoje cele poprzez:
a. reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym,
b. doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje,
c. rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m. in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,
d. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami,
e. promocję i organizację samopomocy i wolontariatu,
f. nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
g. prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej wymienionych celów,
h. prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji poradnictwa zawodowego,
i. inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji
pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje członkowskie służą, a w szczególności:
– wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,
– tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych,
– organizacja szkoleń w systemie pozaszkolnym,
-wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,
– doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy,
– doradztwo i pośrednictwo pracy,
– tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego,
– wspieranie aktywności zawodowej,
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym poprzez wspieranie działalności i tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładów aktywizacji zawodowej, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej,
– tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, jednostek samorządów terytorialnych i publicznych służb zatrudnienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowanie inicjatyw edukacyjnych.

3. Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c. działalności charytatywnej,
d. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
e. ochrony i promocji zdrowia,
f. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
j. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
k. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l. wypoczynku dzieci i młodzieży,
m. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n. turystyki i krajoznawstwa,
o. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
p. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
q. ratownictwa i ochrony ludności,
r. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
s. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
t. promocji i organizacji wolontariatu,
u. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
v. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
w. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
x. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
y. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt. a – y.

4. ZLOP prowadzi działalność statutową na rzecz socjalnych organizacji pozarządowych.
a. wymienione w ust. 2 litera i działania wspierające organizacje członkowskie ZLOP mogą mieć również w miarę posiadanych zasobów charakter finansowy,
b. w rozumieniu niniejszego Statutu organizacjami pozarządowymi są organizacje pozarządowe i z nimi zrównane zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w aktualnym brzmieniu,
c. ZLOP może również podejmować bezpośrednie działania w zakresie wymienionym w ust. 2, zmierzających do wsparcia osób fizycznych w różnych formach określonych prawem,
d. działalność statutowa ZLOP prowadzona jest wyłącznie na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup i osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, w tym dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. ZLOP może prowadzić działalność gospodarczą, na podstawie stosownych przepisów prawa, w zakresie:
1. hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD – 55.10.Z;
2. obiekty turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD – 55.20.Z;
3. przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – PKD – 56.21.Z;
4. wydawanie książek – PKD – 58.11.Z;
5. wydawanie czasopism pozostałych periodyków – PKD – 58.14.Z;
6. pozostała działalność wydawnicza – PKD – 58.19.Z;
7. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD – 70.21.Z;
8. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -PKD – 70.22.Z;
9. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych -PKD – 72.20.Z;
10. działalność agencji reklamowych – PKD – 73.11.Z;
11. badanie rynku i opinii publicznej – PKD – 73.20.Z;
12. działalność związana z tłumaczeniami – PKD – 74.30.Z;
13. działalność organizatorów turystyki – PKD – 79.12.Z;
14. działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów – PKD – 82.30.Z;
15. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -PKD – 85.51.Z;
16. działalność wspomagająca edukację – PKD – 85.60.Z;
17. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD – 87.10.Z;
18. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD – 87.30.Z;
19. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD – 87.90.Z;
20. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD – 88.10.Z;
21. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD – 93.29.Z

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 3
1. Członkowie ZLOP dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach, działająca w szeroko rozumianym zakresie socjalnym, popierająca cele ZLOP oraz deklarująca uczestnictwo w realizacji jego celów i zadań. Członek zwyczajny jest reprezentowany w ZLOP przez jedną upoważnioną osobę.
3. Członkiem wspierającym ZLOP może zostać każda, również zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która uznaje Statut i zasady programowe ZLOP, a swoją działalnością przyczynia się w sposób materialny lub ideowy do ich realizacji.
4. Członkiem honorowym może być osoba prawna i fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów ZLOP, której godność taką nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
5. Członkowie ZLOP, członkowie władz ZLOP oraz ich osoby bliskie nie mogą być
uprzywilejowane w stosunkach cywilnoprawnych w stosunku do osób trzecich.
6. Do prowadzenia swoich spraw ZLOP może zatrudniać pracowników, w tym osoby pełniące funkcje we władzach ZLOP lub we władzach organizacji członkowskich.

§ 4
1. Członek zwyczajny ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz ZLOP,
– zgłaszać wnioski dotyczące działalności ZLOP,
– korzystać z pomocy i urządzeń ZLOP na zasadach określonych przez Zarząd, – zwracać się do Zarządu z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących działalności organizacji.
2. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach ZLOP.
3. Członek honorowy ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
4. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
– przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz ZLOP,
– aktywnie uczestniczyć w działalności ZLOP,
– regularnie opłacać składkę członkowską,
– reprezentować stanowisko ZLOP na zewnątrz.
5. Członek wspierający ZLOP jest zobowiązany popierać cele oraz wspierać ZLOP poprzez udzielanie zadeklarowanego wsparcia (finansowego, rzeczowego, organizacyjnego itp.) w wysokości, formie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem ZLOP.
6. Członek honorowy jest zobowiązany popierać działalność ZLOP.
7. Utrata członkostwa następuje w razie: – dobrowolnego wystąpienia,
– likwidacji organizacji (osoby prawnej),
– pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu w przypadku nie wypełnienia obowiązków statutowych.
8. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
9. Członkostwo członka zwyczajnego, który nie opłacił składki członkowskiej przez okres trzech lat ulega zawieszeniu. Odwieszenie w prawach członka następuje po uregulowaniu należnej składki członkowskiej. Uchwałę o zawieszeniu o odwieszeniu w prawach członka zwyczajnego podejmuje Zarząd.

Rozdział IV
Władze ZLOP
§ 5
1. Władzami ZLOP są: Walne Zebranie, Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE
§ 6.
1. Wybór władz ZLOP następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym. O formie głosowania decyduje organ którego dotyczy głosowanie.
2. Do władz ZLOP mogą być wybrane osoby fizyczne, zgłoszone przez członków zwyczajnych.
3. Członkowie Zarządu w przypadku nie uzyskania absolutorium przez Walne Zebranie, nie mogą być wybrani na następną kadencję do władz ZLOP.
4. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat.
5. Zarząd i Komisja Rewizyjna w trakcie kadencji mogą dokonywać zmian (w tym kooptować) członków w swoich składach w ilości do 1/2 składu.
§ 7
Uchwały władz ZLOP zapadają:
a. zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
b. zwykłą większością głosów na posiedzeniu odbytym w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 20 minut później, w przypadku, gdy w pierwszym terminie nie zbierze się liczba osób wymagana do podjęcia Uchwały.
c. Statut lub jego zmiany uchwalane są większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania – dotyczy pierwszego i drugiego terminu.

§ 8
1. Najwyższą władzą ZLOP jest Walne Zebranie, które zwołuje Zarząd.
2. O pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
3. Pisemne zawiadomienia Zarząd wysyła listem zwykłym. W przypadku posiadania przez organizację członkowską lub inny podmiot zapraszany adresu poczty elektronicznej za skuteczne uważa się zawiadomienie mailem.

§ 9
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni ZLOP, reprezentowani przez upoważnionych na piśmie przedstawicieli.
2. Głos stanowiący w Walnym Zebraniu przysługuje również członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej stanowiącym skład tych organów ZLOP w dacie Walnego Zebrania.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 10
Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
2. Określenie kierunków działania ZLOP.
3. Wybór i odwoływanie władz ZLOP – prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalenie regulaminu określającego zasady i wysokość wnoszenia składek członkowskich
8. Powoływanie członków Rady ZLOP w ilości od 5 do 9 członków, jako organu doradczego Walnego Zebrania i Zarządu ZLOP, spośród osobistości związanych z polityką społeczną, nauką i pracą socjalną oraz przedstawicieli organizacji członkowskich ZLOP.
1) Rada ZLOP opiniuje stanowiska i dokumenty ZLOP o istotnym znaczeniu merytorycznym z inicjatywy własnej, na wniosek Walnego Zebrania lub Zarządu. Członkowie Rady mogą ponadto pełnić określone przez Zarząd funkcje w zakresie reprezentacji zewnętrznej.
2) Rada ZLOP wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy kierują jej pracą.
3) Rada pracuje na podstawie przyjętego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd regulaminu.
4) Rada ZLOP powinna zbierać się według potrzeb, nie mniej niż jeden raz w roku.
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków ZLOP lub jego władze.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. Tryb postepowania w sprawie odwołania określa Zarząd ZLOP.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ZLOP i przeznaczeniu jego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie wynagradzania członków władz ZLOP za pełnione funkcje.

§ 11
1. Obrady Walnego Zebrania są jawne.
2. Jawność obrad nie może naruszać obowiązujących przepisów o ochronie tajemnicy oraz o ochronie danych osobowych.

§ 12
1. Walne Zebranie może być :
a. Zwyczajne,
b. Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku poprzez Zarząd ZLOP.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów poprzez Zarząd. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych ZLOP. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane
4. W sytuacji uniemożliwiającej odbycie bezpośredniego Walnego Zebrania ze względu na stan siły wyższej (stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia epidemicznego, epidemii i inne) Zarząd może postanowić o odbyciu Walnego Zebrania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
5. W razie konieczności podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Zarząd może postanowić o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej informując o tym uprawnionych członków Zwyczajnych ZLOP.
6. Zarząd zwołując Walne Zebranie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej informuje o tym w zawiadomieniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

B. ZARZĄD

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością ZLOP w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu mogą być, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, wynagradzani za czynności związane z pełnioną funkcją.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być zatrudniani przez ZLOP przy wykonywaniu zadań ZLOP nie wynikających z ich pełnionych funkcji na ogólnych zasadach.

§ 14
1. Pierwsze posiedzenie Zarządu następuje w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania, na którym na wniosek prezesa ZLOP Zarząd wybiera wiceprezesa/ów oraz może wybrać sekretarza i skarbnika.
2. W trakcie kadencji Zarząd może dokonywać zmian na funkcjach wiceprezesa/ów i innych funkcjach ustalonych przez Zarząd.

§ 15
1. Do zakresu działalności Zarządu należy:
a. realizacja celów ZLOP i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b. kierowanie działalnością ZLOP i reprezentowanie go na zewnątrz,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem ZLOP,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ZLOP,
f. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. przyjmowanie i skreślanie członków,
i. powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów problemowych oraz określanie zakresu ich działania,
j. tworzenie jednostek organizacyjnych ZLOP, powoływanie ich kierowników oraz zatwierdzanie regulaminów ich funkcjonowania,
k. utworzenie Biura ZLOP, ustanowienie dyrektora Biura oraz ustalenie zakresu jego kompetencji i pełnomocnictw, powierzenie dyrektorowi Biura funkcji kierownika zakładu pracy w sensie prawa pracy, upoważnienie dyrektora Biura do reprezentowania ZLOP w ramach zwykłego zarządu, również w sprawach majątkowych określając górny pułap, który nie może przekroczyć kwoty 10.000 PLN,
l. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
m. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych organizacji oraz wybór przedstawicieli ZLOP do tych organizacji,
n. podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz ZLOP.
2. Zarząd zatwierdza regulamin pracy Rady ZLOP, zapewnia środki finansowe i techniczne działalności Rady.
3. Zarząd na zewnątrz reprezentuje prezes a w czasie jego nieobecności wiceprezes lub inny upoważniony przez prezesa członek Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin przyjęty przez Zarząd. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.
6. Regulamin może określić pisemny lub elektroniczny tryb przyjmowania uchwał Zarządu bez konieczności posiedzenia.

C. PREZES

§ 16
Do uprawnień prezesa w szczególności należy:
1. Organizowanie bieżącej działalności ZLOP oraz kierowanie nią pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz.
3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu.
4. Zatrudnianie pracowników.
5. Może powierzać członkom Zarządu ZLOP inne czynności do wykonywania w ramach zadań statutowych.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 17
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności ZLOP i składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej następuje w czasie obrad Walnego Zebrania.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. W trakcie kadencji Komisja Rewizyjna może dokonywać zmian na funkcjach przewodniczącego i sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ZLOP ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 18
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności sekretarz Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu ZLOP.

§ 19

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1. Prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej ZLOP i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
2. Badanie przestrzegania Statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów oraz poprawność prowadzenia całej dokumentacji ZLOP i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
4. Podpisywanie umów z członkami Zarządu ZLOP w sprawie zatrudnienia i wynagradzania za pełnione funkcje.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej dwa razy w ciągu roku, a zwoływane są przez Przewodniczącego lub sekretarza podczas nieobecności przewodniczącego.
6. Dla wykonania swych zadań poszczególni członkowie Komisji mają dostęp do dokumentów ZLOP i dokumentów poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności oraz wnioskuj w przedmiocie absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu.
8. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
9. W sytuacji, o której mowa w ust.8, Zarząd zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
10. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w wyznaczonym terminie, kompetencje w zakresie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nabywa Komisja Rewizyjna.”

§ 20
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział V
Ośrodki Rejonowe

§ 21
1. Zarząd ZLOP w drodze uchwały może powołać Ośrodek Rejonowy ZLOP, zwany dalej „Ośrodkiem Rejonowym ZLOP”.
2. Ośrodek Rejonowy ZLOP używa nazwy z dodaniem miejscowości, w której jest powołany.
3. Ośrodkiem Rejonowym kieruje Kierownik Ośrodka Rejonowego.

§ 22
1. Powołanie Ośrodka Rejonowego następuje po dokonaniu pisemnej analizy i oceny konieczności z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych i administracyjnych na obszarze jednego lub kilku powiatów.
2. Analiza powinna zawierać w szczególności zakres działalności ZLOP i organizacji pozarządowych na określonym terenie, uwagi i wnioski tych organizacji oraz ewentualne uwagi i wnioski organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
3. Zarząd ZLOP może wydzielić dla każdego lub niektórych ośrodków rejonowych środki finansowe na pokrycie kosztów wyodrębnionych dla nich zadań statutowych ZLOP realizowanych przez określony ośrodek rejonowy.

§ 23
1. Ośrodek Rejonowy działa samodzielnie w imieniu ZLOP w sprawach określonych
w § 2 ust. 2 lit. c, d, e, g, h, i Statutu.
2. Zarząd ZLOP może każdorazowo w uchwale powołującej Ośrodek Rejonowy szczegółowo określać prawa i obowiązki Ośrodka Rejonowego.
3. W pozostałym zakresie działalności Ośrodek Rejonowy może podejmować czynności na podstawie wyraźnego, pisemnego upoważnienia ZLOP.
4. Przepis § 15 ust. 2 Statutu ma odpowiednie zastosowanie do Ośrodka Rejonowego.

§ 24
1. Zarząd ZLOP na piśmie określa zakres obowiązków i uprawnień, w tym miejsce i czas pracy Ośrodka Rejonowego.
2. Kierownik Ośrodka Rejonowego może być zatrudniony na etacie ZLOP.
3. Na wniosek Kierownika Ośrodka Rejonowego Zarząd ZLOP może zatrudniać w Ośrodku Rejonowym pracowników.

§ 25
1. Kierownik Ośrodka Rejonowego na każde żądanie Zarządu lub Prezesa ZLOP obowiązany jest składać ustnie lub pisemnie sprawozdanie z działalności.
2. Kierownik Ośrodka Rejonowego obowiązany jest przedkładać Zarządowi ZLOP na piśmie i w określonych terminach dane niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań i rozliczeń stosownie do wymogów sprawozdawczości statystycznej, finansów publicznych oraz rozliczeń realizowanych programów finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział VI
Majątek ZLOP

§ 26
1. Majątek ZLOP stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
2. ZLOP może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z tej działalności przeznacza na realizację celów statutowych.
3. Źródłami powstawania majątku są:
a. wpisowe i składki członkowskie,
b. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
c. dotacje, subwencje i zapisy, darowizny, spadki, wypłaty z loterii, zbiorek publicznych i inne pochodzące z ofiarności publicznej,
d. dochody z działalności gospodarczej,
e. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
4. ZLOP ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach, zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
5. ZLOP może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, która obejmuje sfery zadań publicznych określone w § 2 ust. 3 Statutu. Dochód z tej działalności przeznacza na realizację celów statutowych. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności odpłatnej określa Zarząd ZLOP.
6. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ZLOP w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów oraz pracownicy ZLOP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku ZLOP na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ZLOP,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ZLOP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 27
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych ZLOP upoważniony jest prezes, a w czasie jego nieobecności wiceprezes lub inny upoważniony przez prezesa członek Zarządu.
2. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych wymagana jest uchwała Zarządu.

§ 28
1. ZLOP może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczany na realizację celów statutowych ZLOP.
2. ZLOP może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

Rozdział VII
Rozwiązanie ZLOP

§ 29
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania ZLOP i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu ZLOP Walne Zebranie określa cel na jaki przeznaczony zostanie majątek ZLOP i powołuje komisję likwidacyjną.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close