OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W PROJEKCIE „LEPSZE JUTRO II” w ramach Zadania 3. Integracja społeczna.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę.

WYMAGANIA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz.U.2017.1769  z późn. zm.)

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej ( minimum 2 letnie)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Prowadzenie indywidualnych konsultacji diagnostycznych z uczestnikami projektu.
 2. Opracowywanie diagnoz i opinii dotyczących zakwalifikowania uczestników do projektu.
 3. Wytyczenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla uczestników projektu.
 4. Wspieranie opiekunów Punktów Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w planowaniu i realizacji działań reintegracyjnych w Punktach AS-Z.
 5. Okresowa ewaluacja procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922),

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 25 stycznia  2019 r. do godz. 11:00 na adres: ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami . Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

Telefon kontaktowy: 733 777 534

Uwaga! Termin składania aplikacji został wydłużony do dnia 07.02.2019 r. do godziny 11:00.

Aktualności
Trampolina