Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w okresie 2018 r. – 2021 r., realizuje Zadanie 3. Integracja Społeczna, w ramach projektu „Lepsze jutro II”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

 

W ramach realizacji projektu ogłaszamy nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno- finansowych.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

Od kandydatów wymaga się:

 1. wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 2. minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 3. umiejętność sprawnego posługiwania się programami pakietu Office, w tym biegła znajomość programu Excel,
 4. znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych i doświadczenie w realizacji procedury zamówień,
 5. znajomości zagadnień prowadzenia księgowości oraz dokumentacji kadrowej,
 6. umiejętność analitycznego myślenia,
 7. samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 8. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 9. biegła umiejętność obsługi komputera,

 

ZADANIA na stanowisku: specjalisty ds. administracyjno- finansowych

 

Do obowiązków specjalisty ds. administracyjno-finansowych należy organizowanie
i realizowanie w terminie wszelkich działań administracyjno- finansowych związanych
z projektem. Specjalista ds. administracyjno-finansowych odpowiada za prawidłowość
i rzetelność dokumentacji projektu, za spełnienie wszystkich wymagań formalnych
i merytorycznych związanych z wykorzystaniem  środków przyznanych na jego realizację, zgodnie z umową o dotację i ogólnymi zasadami finansowania projektów unijnych.

Specjalista ds. administracyjno- finansowych koordynuje wszelkie czynności związane z bezusterkowym funkcjonowaniem biura w zakresie powierzonych zadań.

W szczególności:

 1. Bieżąca obsługa Biura projektu pod względem administracyjno-finansowym.
 2. Przygotowanie pism, sprawozdań dla Zarządu.
 3. Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom ZLOP.
 4. Obsługa sprzętu i urządzeń biurowych.
 5. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Planowanie i przygotowywanie zakupu sprzętu i usług oraz bieżąca gospodarka sprzętem, prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 7. Organizowanie i realizowanie w terminie wszelkich działań związanych z finansami projektu.
 8. Sporządzanie comiesięcznych raportów i okresowych sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby projektu.
 9. Weryfikowanie w każdym miesiącu poprawności kart czasu pracy dla osób zatrudnionych i realizujących zadania w projekcie.
 10. Bieżący nadzór nad wydatkami finansowymi i sporządzanie aktualnych prognoz finansowych, analiza projektu w kontekście ryzyka finansowego.
 11. Planowanie i przygotowywanie zakupu sprzętu i usług, dokonywanie rozeznania rynku i uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych.
 12. Przygotowywanie faktur do księgowania, prowadzenie rejestru faktur i zestawień, wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
 13. Opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z harmonogramem projektu.
 14. Zarządzanie obiegiem dokumentów finansowych, w tym wprowadzaniem faktur do systemu finansowo-księgowego i bankowego.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

W etapie naboru kandydatów:

 1. Życiorys (CV),
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowo – kapitałowych.

 

W etapie rozmów indywidualnych:

 1. Oryginały (odpisy) świadectw potwierdzających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji

Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór

na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno- finansowych ” za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej na adres e-mail: zlop.lepszejutro@gmail.com z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno- finansowych” w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

Oświadczenie RODO.

Oświadczenie o braku powiązań.

Aktualności
Trampolina