Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora  projektu „Razem przeciw wykluczeniu” realizowanego w ramach RPO-L2020 (EFS)

Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko  koordynatora realizacji działań przewidzianych w projekcie „Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Priorytet 7, Działanie 7.3 – Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty.

Do podstawowych obowiązków koordynatora należeć będzie  kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego.

Koordynator zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających prawidłowe wykonanie projektu w tym:

 1. Zarządzanie projektem.
 2. Koordynacja pracy personelu projektu i wykonawców zewnętrznych.
 3. Koordynacja realizacji działań projektowych.
 4. Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów projektowych: regulaminów, procedur itp.
 5. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu (w wersji elektronicznej i papierowej).
 6. Współpraca z Instytucją nadzorującą projekt w zakresie realizacji projektu (bieżące kontakty, udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli).
 7. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie z dokumentacją programową, umową oraz wnioskiem projektowym.
 8. Dokonywanie zakupów w ramach projektu.
 9. Nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej.
 10. Analiza danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.
 11. Przestrzeganie procedur związanych z realizacją projektu i wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności cywilno- prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne);
 • znajomość Ustawy o Finansach Publicznych, dokumentów programowych związanych z realizacją projektów z ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 ;
 • 2 –letnie doświadczenie w rozliczaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków EFS.

 

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word);
 • łatwość pisania i swoboda wypowiedzi;
 • kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole;
 • zaangażowanie w wykonywane działania;
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego np. referencje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa o pracę.

Liczba miejsc: 1

Wynagrodzenie: finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Priorytet 7, Działanie 7.3 – Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora projektu „Razem przeciw wykluczeniu”  do dnia 16 listopada 2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17, pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com do godz. 24:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

 

 

Aktualności
Trampolina