Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzonego projektu pn. „ Razem przeciw wykluczeniu”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna
Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, ogłasza nabór na stanowisko Pracownik
socjalny.

Zakres obowiązków:
prowadzenie treningów motywacyjno–aktywizacyjnych; rozwijanie wśród uczestników projektu umiejętności i kompetencji
społecznych; prowadzenie działań mających na celu naukę gospodarowania własnym budżetem; dbałość o wysoką jakość
powstałej dokumentacji projektowej; tworzenie raportów i zestawień wewnętrznych.

Wymagania:
1) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe;
2) doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem;
3) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
4) dyspozycyjność;
5) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;
6) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Liczba miejsc: 1.
Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny” do dnia
15 czerwca 2018r., godziny 12:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul.
Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com

Aktualności
Trampolina