Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzonego projektu pn. „ Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty,  ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji.

Zakres obowiązków:

przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z procedurami i standardami projektowymi na terenie powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego i żarskiego; dbałość o wysoką jakość powstałej dokumentacji związanej z rekrutacją; tworzenie raportów i zestawień wewnętrznych.

Wymagania:

1) wykształcenie średnie lub wyższe;

2) doświadczenie w realizacji projektów;

3)  posiadanie kwalifikacji z zakresu prowadzenia rekrutacji;

4) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;

6) dyspozycyjność i mobilność;

7) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;

8) umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Liczba miejsc:  1.

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji” do dnia 25 maja 2018 r., godziny 13:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com

Aktualności
Trampolina