Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychologa w projekcie Razem Przeciw Wykluczeniu.

Stanowisko pracy:

Psycholog w projekcie pn. „ Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3.Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Zakres pracy:

prowadzenie grupowych zajęć oraz indywidualnego doradztwa dla uczestników
projektu.

Miejsce wykonywania pracy:

na terenie powiatu zielonogórskiego, żarskiego, sulęcińskiego i
krośnieńskiego.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,
2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. nieposzlakowana opinia,
4. umiejętności organizacyjne,
5. komunikatywność i otwartość,
6. duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne,
7. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 •  mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii;
 •  mile widziane doświadczenie w sektorze pozarządowym;
 •  umiejętność współpracy;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania metod aktywizujących,

 

Zakres obowiązków psychologa:
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Realizowanie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu zgodnie z określoną diagnozą.
 • Stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów uczestników.
 •  Prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia.
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych.
 •  Przygotowanie materiałów i planów zajęć.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.
 •  Współpraca z członkami zespołu projektowego.

Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny
 • życiorys -CV
 •  podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, pok. 111 lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko psycholog – RPW”, lub na adres:

email zlop.biuro@gmail.com w terminie do 27 lipca 2018 roku do godz. 13:00 /decyduje data
wpływu/. Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Inne informacje:
List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

Aktualności
Trampolina