Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychoterapeuty w projekcie Razem Przeciw Wykluczeniu.

Stanowisko pracy:

Psychoterapeuta w projekcie pn. „ Razem Przeciw Wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Zakres pracy:

udzielanie pomocy psychoterapeutycznej uczestnikom projektu.

Miejsce wykonywania pracy:

na terenie powiatu zielonogórskiego, żarskiego, sulęcińskiego i
krośnieńskiego.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, pedagogika,
2. udokumentowane doświadczenie w psychoterapii i poradnictwie rodzinnym,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. umiejętności organizacyjne,
6. komunikatywność i otwartość,
7. duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne,
8. odporność na sytuacje stresowe..

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony lub w trakcie kurs psychoterapii posiadający akredytację Sekcji Naukowej
  Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
 •  ukończony kurs psychoterapii uzależnień;
 • mile widziane doświadczenie w sektorze pozarządowym;
 • umiejętność współpracy zespołowej;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;

Zakres obowiązków psychologa:
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Realizowanie wsparcia psychoterapeutycznego dla uczestników projektu zgodnie z określoną
  diagnozą.
 • Stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja ich problemów.
 • Prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia.
 • Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej indywidualnej.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.
 • Współpraca z członkami zespołu projektowego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 •  życiorys -CV,
 •  podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
  skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Związku Lubuskich Organizacji
  Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, pok. 111 lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP zdopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko psychoterapeuta – RPW”, lub na adres email: zlop.biuro@gmail.com w terminie do 27 lipca 2018 roku do godz. 13:00 /decyduje datawpływu/. Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ZwiązkuLubuskich Organizacji Pozarządowych.

Inne informacje:
List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej),powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychzawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

Aktualności
Trampolina