Wydłużenie terminu składania ofert do 8 marca 2018 roku, w związku z uchwałą nr 240/3340/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego, w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

 

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w dniu 6 lutego 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego  Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z
„Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 300.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.
Oferty należy złożyć do dnia 1 marca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.
O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Aktualności
Trampolina