Wybór oferty – Aparaty i akcesoria
Data dodania: Marzec 2, 2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  1. Zamawiający:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Reprezentowany przez p. Romualda Malinowskiego – Prezesa ZLOP

Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra

NIP: 929-17-05-358

  1. Przedmiot zamówienia:

Aparaty fotograficzne i akcesoria dla projektu ,,Lepsze Jutro”.

  1. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Strona internetowa ZLOP (www.zlop.org.pl w zakładce Aktualności) – 22.02.2018r.

  1. Tryb postępowania:

Postępowanie dla zakupów o wartości do 50.000,- zł netto, zgodnie z § 4 uchwały
nr 72 Zarządu ZLOP z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu zakupu towarów i usług ZLOP.

  1. Informacja o złożonych ofertach:

W wyniku postępowania do dnia 28.02.2018r. nie złożono żadnej oferty.

  1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Mimo opublikowania ogłoszenia oraz dostarczenia oferty do trzech konkurencyjnych potencjalnie zainteresowanych podmiotów nie złożono ofert.

W związku z brakiem ofert, zgodnie § 4 pkt 1. uchwały nr 72 Zarządu ZLOP z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu zakupu towarów i usług ZLOP, dokonano analizy ofert u sprzedawców w Internecie oraz na rynku lokalnym.

W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy GaMP Sp. z o.o. Al. Konstytucji 3-go Maja, 65-803 Zielona Góra. Cena oferty: 11.586,60 zł brutto (9.420,00 zł netto).

  1. Uzasadnienie wyboru oferty:

Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferuje sprzęt z najniższą ceną oraz zapewnia bezpłatną dostawę do ZLOP.

  1. Informacje dodatkowe:

Brak.

Aktualności
Trampolina