Zielona Góra, 22.10.2018r.

Zamawiający:                                                                                                                      

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

NIP: 9291705358

tel. 684527271

e-mail: zlop.biuro@gmail.com

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Zakup odzieży ochronnej – roboczej i obuwia”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”, nr umowy RPLB.07.03.00-08-0010/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup odzieży ochronnej – roboczej i obuwia dla 60 os.

 

 1. Potrzeby zamawiającego:
 2. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu PROFESJONALNE SPRZĄTANIE – POKOJÓWKA – 20 kpl.
 3. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu ELEKTRYK – 20 kpl.
 4. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu PRACE PORZĄDKOWE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH – 20 kpl.

 

Opis zamówienia: KOD CPV: 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty wariantowej nie jest możliwe.

Wykonawca zobowiązuje się, dostarczyć przedmiot zamówienia do biura siedziby Zamawiającego po ustaleniu rozmiaru, odzieży ochronnej – roboczej i obuwia zgodnie z przedstawioną tabelą miar, dotyczącą oferowanych produktów.

 

Zamówienie winno być wykonane w ciągu 14 dni od daty podpisanie umowy.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w języku polskim.

Dopuszcza się możliwość negocjacji cen podanych w ofercie przez wykonawcę.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

– przewidywany termin realizacji –  grudzień 2018r.

– o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

– o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

– uwzględniając aspekt społeczny premiowani będą Wykonawcy, zaliczani do grupy „Podmiotów ekonomii społecznej”- przedsiębiorstwa społeczne.

 

 1. Kryteria oceny:

jako kryterium wyboru oferenta przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

 

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów za kryterium
A. Cena przedmiotu zamówienia [KC] 80% 80 punktów
B. Klauzule społeczne [KS] 20% 20 punktów
Suma 100% 100 punktów

 

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „Cena przedmiotu zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

 

Łączna wartość oferty najtańszej

——————————————-        x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Łączna wartość oferty badanej

 

 1. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane w następujący sposób:

– oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt.,

– oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

 

Liczby punktów otrzymane za kryterium cen oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Zamawiający zastrzega sobie, że terminy realizacji zamówienia określone w pkt. III mogą ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zmianach terminów do 3 dni przed planowanym terminem realizacji, Wykonawca akceptuje ten fakt i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w nowo określonym terminie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania jego przyczyny.

 

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2018r., godziny 12:00.

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście, w formie pisemnej na Formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. projektu pn. Razem przeciw wykluczeniu – posiłki” w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, pok. 2.

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bartosz Buda

tel.: 570 217 017

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
 4. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

POBIERZ

Aktualności
Trampolina