Zapytanie ofertowe
Data dodania: Lipiec 3, 2017r.

W związku z realizacją projektu  pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi priorytetowej Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działania 2.9 rozwój ekonomii społecznej, ZLOP zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego.

Specyfikacja sprzętu:

1) sprzęt komputerowy typu laptop

2) preferowany procesor typu Intel Core i3 do i7

3) przekątna ekranu – do 15,4 cali

4) wielkość pamięci RAM (GB) – minimum 4

5) pojemność dysku :

HDD (GB) – 500  lub SSD (GB) – 256

6) system operacyjny – minimum Windows 7

7) pakiet MS Office – minimum na 12 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Kryteria wyboru ofert:

1)obligatoryjne:

a)ważność oferty: minimum 30 dni od daty jej sporządzenia,

b)przedstawienie w ofercie danych pozwalających ją ocenić,

c)oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres) oraz podpisana.

2)punktowe:

Kryteria wyboru Znaczenie
Cena brutto 90%
Rodzaj zaproponowanego procesora typu:

– poniżej Intel Core i3 – 0pkt

– Intel Core i3 – 5pkt

– Intel Core i5 – 7pkt

– powyżej Intel Core i5 – 10pkt

Maksymalnie można otrzymać 10 punktów.

10%

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną (decyduje data wpływu) na adres:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra

e-mail: zlop.biuro@gmail.com

Termin dostarczenia ofert: do 17.07.2017r.

 

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje ZLOP do żadnego określonego działania:

1) nie zobowiązuje ZLOP do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje ZLOP do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;

2) ZLOP nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakikolwiek koszt czy wydatki poniesione przez oferenta w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;

3)ZLOP zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Aktualności
Trampolina