Zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Data dodania: Czerwiec 12, 2019r.
Komunikat Zarządu ZLOP

 

Zarząd  Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze informuje organizacje członkowskie ZLOP ,  że na podstawie
§ 12 ust. 2 Statutu ZLOP oraz w związku z  Uchwałą nr. 5/2019 Zarządu ZLOP  z dnia 2 lutego 2019r. zwołuje  Walne  Zebranie Sprawozdawcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych na dzień 25 czerwca (wtorek). godz. 15.00 (I termin),
godz. 15.30 (II termin).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawozdanie z działalności ZLOP w 2018 r.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 8.  Sprawozdanie z wykorzystania „Jednego procenta” za 2018 r. – wpływy w 2017 r.
 9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10.  Dyskusja.
 11.  Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 12.  Przerwa.
 13.  Kierunki działania ZLOP – program na 2019 r.
 14. Preliminarz finansowy na 2019 r.
 15. Zmiany w składzie Zarządu ZLOP – uzupełnienie Zarządu do 5 osób (wybór nowego członka Zarządu).
 16.  Podjęcie Uchwał.
 17.  Wolne wnioski  – sprawy różne.
 18.  Zakończenie obrad.

Miejsce WZ: siedziba ZLOP, Zielona Góra ul. Zacisze 17, sala nr 8

Prosimy o potwierdzenie udziału przedstawiciela organizacji członkowskiej na załączonym druku w terminie do 19 czerwca br.
Skan upoważnienie przesłać na adres zlop.biuro@gmail.com. Natomiast przed Walnym Zebraniem ZLOP należy przekazać do sekretariatu WZ oryginał upoważnienia.

Przypomnienie: Zgodnie  z § 4 ust.9 Statutu ZLOP – członkostwo członka zwyczajnego, który nie opłacił składki członkowskiej przez okres trzech lat ulega zawieszeniu.

 

Prezes ZLOP

Romuald Malinowski

 

Upoważnienie na WZ – załącznik

Aktualności
Trampolina