Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1), 2), 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na IV kadencję.

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego określa uchwała nr 43/655/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Termin i warunki przesyłania zgłoszeń:

 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonują organizacje/podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego na podstawie formularza zgłoszeniowego na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
 2. Każda organizacja/podmiot działająca/-y na terenie województwa lubuskiego może dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów.
 3. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:
  1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub jednego związku stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego,
  2. w przypadku terenowych oddziałów organizacji pozarządowych nieposiadających osobowości prawnej zgodę głównej (macierzystej) organizacji pozarządowej podpisaną przez osoby uprawnione.
 4. Rekomendacje mają charakter obligatoryjny.
 5. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 16 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: rada.pozytku@lubuskie.pl .
 6. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
 7. Zgłoszenia złożone po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca ma 3 dni od daty wysłania powiadomienia do usunięcia błędów lub uzupełnienie braków. Powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail poczty elektronicznej, z której przesłano zgłoszenie kandydata.
 8. Nie usunięcie błędów lub braków powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.
 9. Wyłonienie kandydatów spośród organizacji/podmiotów do Rady odbywa się w oparciu o zasady:
  1. reprezentatywności – rozumianej jako, wyłonienie kandydatów reprezentujących interesy społeczeństwa z całego obszaru województwa lubuskiego,
  2. autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia i zasług kandydata,
  3. fachowości – rozumianej jako posiadanie wiedzy eksperckiej przez kandydata.
 10. Kandydat zgłoszony na członka Rady powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. zostać zgłoszony przez podmiot uprawniony,
  2. być osobą pełnoletnią,
  3. wyrazić zgodę na kandydowanie na formularzu,
  4. uzyskać 3 imienne rekomendacje na kandydowanie do Rady,
  5. korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO.

Po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentów dokonanej przez pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odpowiedzialnej za powołanie Rady i przygotowaniu listy zgłoszonych kandydatów, Marszałek Województwa Lubuskiego powoła w skład Rady osoby zgłoszone przez organizacje/podmioty działające na terenie województwa lubuskiego.

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close