Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w następujących miejscowościach:

I. Miasto Zielona Góra:

1. Krępa

2. Nowy Kisielin

3. Racula

 

II. Czerwieńsk

 

III. Gmina Sulechów:

1. Sulechów

2. Brody

3. Cigacice

4. Kije

5. Mozów

6. Kalsk

7. Pomorsko

 

IV. Gmina Świdnica:

 1. Świdnica
 2. Drzonów

Nabór prowadzony jest ramach realizacji Zadania 3. Integracja Społeczna projektu „Lepsze jutro II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
w wymiarze 80 godzin miesięcznie.

Zadnia opiekuna Punktu AS-Z realizowane w ramach umowy to między innymi:

 1. Rekrutowanie podstawowych uczestników projektu i uczestników z ich otoczenia według wytyczonych w projekcie kryteriów kwalifikowalności i w liczbie określonej umową,
 2. planowanie i prowadzenie w Punkcie AS-Z i poza siedzibą PAS-Z działań integracyjnych i innych wg wytyczonej ścieżki wsparcia,
 3. prowadzenie dokumentacji z pracy Punktu AS-Z oraz dokumentacji uczestników projektu
  i terminowe przekazywanie kompletnej dokumentacji za każdy miesiąc pracy do Biura Projektu,
 4. współdziałanie ze społecznością lokalną, samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi
  i instytucjami publicznymi w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia procesu aktywnej reintegracji uczestników (jak Rada Sołecka, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne).

Warunki niezbędne do spełnienia:

 1. Są osobami fizycznymi nieprowadzącymi bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą;
 2. Posiadają wykształcenie wyższe;
 3. Posiadają minimum roczne doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć typu świetlicowego;
 4. Posiadają znajomość przepisów i wiedzę na temat reintegracji społecznej i zawodowej;
 5. Posiadają praktyczną umiejętność obsługi komputera.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych: 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17 lub w formie elektronicznej na stronie  internetowej: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do dnia 27.09.2021 r.

Link do bazy konkurencyjności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku konfliktu interesów;
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO;
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań;
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niekaralności;
 6. Życiorys;
 7. List motywacyjny;
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Informacje o wyniku postępowania będą zamieszczone na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zlop.org.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Osoba wyznaczona do kontaktu w imieniu ZLOP:

Kalina Boszkiewicz, tel. 533 563 877,

e-mail: zlop.biuro@gmail.com.

Złożona oferta ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ZAPRASZAMY:)

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close