Nabór na stanowisko Koor­dy­natora projektu
„Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023”

 

POSZUKUJEMY KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI

W związku z realizacją projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023” – projekt finansowany ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  koordynatora / koordynatorki projektu.

Do zadań koordynatora/koordynatorki będzie należało:

 • sprawna koordynacja projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem,
 • nadzór nad personelem projektowym,
 • przygotowywanie szczegółowego harmonogramu działań projektowych,
 • monitoring postępu rzeczowo i finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,
 • zarządzanie ryzykiem projektu,
 • przygotowanie rozliczeń związanych z projektem,
 • promocja projektu,
 • pro­wa­dzenie bie­żącej doku­men­tacji doty­czącej reali­zo­wa­nego pro­jektu,
 • kontakt z podmiotami współpracującymi w ramach projektu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

 Wymagania:

 • pełna zdol­ność do czyn­ności praw­nych oraz korzy­stania z praw publicz­nych,
 • nie­ka­ral­ność za prze­stęp­stwo popeł­nione umyślnie,
 • doświadczenie w pracy koordynatora lub na podobnym stanowisku (również na zasadach wolontariatu),
 • znajomość zasad realizacji projektów w stowarzyszeniach,
 • umiejętność zarządzania zespołem projektowym,
 • wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
 • umiejętność obsługi komputera, internetu,
 • wykształcenie wyższe – minimum średnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 •  znajomość zagadnień z zakresu wolontariatu,  (mile widziane szkolenia w ww. zakresie),
 •  znajomość zasad funkcjonowania III sektora,
 • obowiązkowość, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, zaangażowanie, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • termin: do dnia 10.03.2021 r. do godz. 12.00,
 • miejsce: skan podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zlop.prezes@gmail.com

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • umowa zlecenia na czas: 15.03.2021 – 31.12.2023 r.
 • wymiar czasu pracy: ok. 80 godz. w miesiącu – elastyczne godziny pracy

 

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są przedstawić kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i inne wymagania.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close