OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W PROJEKCIE „LEPSZE JUTRO II” w ramach Zadania 3. Integracja społeczna.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę.

WYMAGANIA:

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
nieposzlakowana opinia,
wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz.U.2017.1769 z późn. zm.)

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej ( minimum 2 letnie)

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji diagnostycznych z uczestnikami projektu.
 • Opracowywanie diagnoz i opinii dotyczących zakwalifikowania uczestników do projektu.
 • Wytyczenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla uczestników projektu.
 • Wspieranie opiekunów Punktów Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w planowaniu i realizacji działań reintegracyjnych w Punktach AS-Z.
 • Okresowa ewaluacja procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922),

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 25 stycznia 2019 r. do godz. 11:00 na adres: ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami . Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

Telefon kontaktowy: 733 777 534

Uwaga! Termin składania aplikacji został wydłużony do dnia 07.02.2019 r. do godziny 11:00.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close