Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w okresie 2018 r. – 2021 r., realizuje Zadanie 3. Integracja Społeczna, w ramach projektu „Lepsze jutro II”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

 

W ramach realizacji projektu ogłaszamy nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno- finansowych.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

Od kandydatów wymaga się:

 1. wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 2. minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 3. umiejętność sprawnego posługiwania się programami pakietu Office, w tym biegła znajomość programu Excel,
 4. znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych i doświadczenie w realizacji procedury zamówień,
 5. znajomości zagadnień prowadzenia księgowości oraz dokumentacji kadrowej,
 6. umiejętność analitycznego myślenia,
 7. samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 8. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 9. biegła umiejętność obsługi komputera,

 

ZADANIA na stanowisku: specjalisty ds. administracyjno- finansowych

 

Do obowiązków specjalisty ds. administracyjno-finansowych należy organizowanie
i realizowanie w terminie wszelkich działań administracyjno- finansowych związanych
z projektem. Specjalista ds. administracyjno-finansowych odpowiada za prawidłowość
i rzetelność dokumentacji projektu, za spełnienie wszystkich wymagań formalnych
i merytorycznych związanych z wykorzystaniem  środków przyznanych na jego realizację, zgodnie z umową o dotację i ogólnymi zasadami finansowania projektów unijnych.

Specjalista ds. administracyjno- finansowych koordynuje wszelkie czynności związane z bezusterkowym funkcjonowaniem biura w zakresie powierzonych zadań.

W szczególności:

 1. Bieżąca obsługa Biura projektu pod względem administracyjno-finansowym.
 2. Przygotowanie pism, sprawozdań dla Zarządu.
 3. Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom ZLOP.
 4. Obsługa sprzętu i urządzeń biurowych.
 5. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Planowanie i przygotowywanie zakupu sprzętu i usług oraz bieżąca gospodarka sprzętem, prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 7. Organizowanie i realizowanie w terminie wszelkich działań związanych z finansami projektu.
 8. Sporządzanie comiesięcznych raportów i okresowych sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby projektu.
 9. Weryfikowanie w każdym miesiącu poprawności kart czasu pracy dla osób zatrudnionych i realizujących zadania w projekcie.
 10. Bieżący nadzór nad wydatkami finansowymi i sporządzanie aktualnych prognoz finansowych, analiza projektu w kontekście ryzyka finansowego.
 11. Planowanie i przygotowywanie zakupu sprzętu i usług, dokonywanie rozeznania rynku i uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych.
 12. Przygotowywanie faktur do księgowania, prowadzenie rejestru faktur i zestawień, wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
 13. Opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z harmonogramem projektu.
 14. Zarządzanie obiegiem dokumentów finansowych, w tym wprowadzaniem faktur do systemu finansowo-księgowego i bankowego.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

W etapie naboru kandydatów:

 1. Życiorys (CV),
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowo – kapitałowych.

 

W etapie rozmów indywidualnych:

 1. Oryginały (odpisy) świadectw potwierdzających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji

Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór

na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno- finansowych ” za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej na adres e-mail: zlop.lepszejutro@gmail.com z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno- finansowych” w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

Oświadczenie RODO.

Oświadczenie o braku powiązań.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close