OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W PROJEKCIE „LEPSZE JUTRO II” w ramach Zadania 3. Integracja Społeczna.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na 1/2 etatu.

WYMAGANIA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz.U.2017.1769  z późn. zm.)

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji,
 3. kreatywność,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Prowadzenie wywiadów z uczestnikami projektu.
 2. Opracowywanie diagnoz i opinii dotyczących zakwalifikowania uczestników do projektu.
 3. Wspieranie opiekunów Punktów Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w planowaniu i realizacji działań reintegracyjnych w Punktach AS-Z.
 4. Okresowa ewaluacja przebiegu procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników.
 5. Współpraca z kadrą projektu.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 30 czerwca 2021 r..  na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 2 Zielona Góra 65-775, lub
na adres mailowy: zlop.biuro@gmail.com  lub złożyć osobiście w biurze ZLOP.

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close