OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza nabór na pracownika socjalnego w ramach projektu „Lepsze Jutro II” Zadanie 3. Integracja społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę , pełny etat

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 1769
  z późn. zm.);
 2. Doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego;
 3. Obywatelstwo polskie;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych;
 5. Niekaralność, nieposzlakowana opinia;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej;
 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania biurowego MS Office;
 2. Umiejętność pracy w zespole;
 3. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 5. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność;
 6. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność;
 7. Prawo jazdy kat. B (samochód – prac w terenie).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Współuczestniczenie w rekrutacji uczestników projektu w Punktach Aktywizacji Społeczno –Zawodowej, zlokalizowanych w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim (gminie Czerwieńsk, gminie Sulechów, gminie Świdnica, i gminie Zabór, w odległości do 50 km od Zielonej Góry);
 2. Prowadzenie indywidualnych konsultacji diagnostycznych z uczestnikami projektu
  w Punktach AS-Z;
 3. Opracowywanie diagnoz i opinii dotyczących zakwalifikowania uczestników do projektu;
 4. Wytyczenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla uczestników projektu;
 5. Wspieranie opiekunów Punktów AS-Z w planowaniu i realizacji działań reintegracyjnych
  w Punktach AS-Z;
 6. Przygotowanie i prowadzenie w Punktach AS-Z szkoleń w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu;
 7. Okresowa ewaluacja procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV);
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z pózn. zm.)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Ofertę należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra( pok. nr 7) osobiście, pocztą lub na adres e-mail; zlop.lepszejutro@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2020 r włącznie,
w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Nabór na pracownika socjalnego w projekcie „Lepsze jutro II””.

Za datę wpływu oferty uważa się datę wpływu do siedziby ZLOP.

Biuro ZLOP czynne od poniedziałku do piątku w godz.8.00 do 16.00.

Telefon kontaktowy: 577 835 435

 

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close